ประกาศเรื่อง การปรับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ประกาศเรื่อง การปรับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) ขอแจ้งปรับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL DPLUS-A) โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

เรื่อง ปัจจุบัน ปรับเป็น
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท 50 บาท

 

โดยการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับรายการส่งเสริมการขาย สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น โดยจะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS-A ในช่วงระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2565 (รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595

อ่านประกาศที่นี่