ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการ อัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนจำนวน 3 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)

อ่านประกาศที่นี่

Media center image alignment
CENTER