รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 27 กรกฎาคม 2565

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 27 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 27 กรกฎาคม 2565

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 78.78
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 55.89
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 36.91
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 37.67
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 40.26
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ 34.97
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 38.09

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม

Title alignment
CENTER