รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนกันยายน 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนกันยายน 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย