แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2566 สำหรับกองทุนรวม จำนวน 39 กองทุน

แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2566 สำหรับกองทุนรวม จำนวน 39 กองทุน

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 077/2566

เรื่อง    แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2566 สำหรับกองทุนรวม จำนวน 39 กองทุน

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งเพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2566 ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 39 กองทุน โดยเพิ่มวันหยุดทำการของประเทศไทย โดยเพิ่มวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีของประเทศไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
                    จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

อ่านประกาศเพิ่มเติม