ประกาศแจ้งแก้ไขโครงการกองทุน PRINCIPAL iBALANCED แก้ไขอัตราส่วนการลงทุน เพิ่ม cross investing และแก้ไขตามประกาศใหม่ (Thai version only)

ประกาศแจ้งแก้ไขโครงการกองทุน PRINCIPAL iBALANCED แก้ไขอัตราส่วนการลงทุน เพิ่ม cross investing และแก้ไขตามประกาศใหม่ (Thai version only)