ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) 6 กองทุน (Thai version only)

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) 6 กองทุน (Thai version only)

(Thai version only)

ตามที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น กองทุนรวมจึงมีภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น เพื่อให้ดัชนีตัวชี้วัดกองทุน (Benchmark) ตรงกับประกาศข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดกองทุน (Benchmark) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) เพื่อให้การนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน มีความเป็นธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ (fair representation) ในอันที่จะสื่อความหมายที่แท้จริงของผลการดำเนินงานของกองทุน

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่