ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียน กองทุน PRINCIPAL EQRMF (Thai version only)

ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียน กองทุน PRINCIPAL EQRMF (Thai version only)

บลจ.พรินซิเพิลขอแจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียน กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Principal EQRMF) จาก 1,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 4 ธ.ค. 2562

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่