รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 กรกฎาคม 2563 (Thai version only)