รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 กรกฎาคม 2563

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 41.12
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 50.51
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 38.11
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 42.17
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 34.04

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER