การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 5 กองทุน (Thai version only)

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 5 กองทุน (Thai version only)

(Thai Version only)

ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนจำนวน 5 กองทุน ดังนี้
1.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
2.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
3.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
4.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
5.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
       
โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1.    แก้ไขเพิ่มเติมคำจัดความ
2.    แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ 
3.    แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.    แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการเลิกกองทุน
5.    แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.    แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
7.    แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
8.    แก้ไข/เพิ่มเติมการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดพิเศษของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED-X) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP-X) เพื่อรองรับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
9.    แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่