รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 มิถุนายน 2565

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 มิถุนายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 78.42
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 66.25
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 36.79
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 35.58
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 40.73
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 37.90

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม

Title alignment
CENTER