บลจ.พรินซิเพิล ให้ความสำคัญกับการกำหนดกรอบ การบริหารความเสี่ยงและการดูแลกำกับการปฏิบัติงานอย่างครบวงจรและสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล กระบวนการด้านการบริหารความเสี่ยงและดูแลกำกับนี้ถูกนำมาปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัดและมีแบบแผน เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าการลงทุนนั้นเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ที่แจ้งเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุน  

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ส่งเสริมหลักการธรรมาภิบาลให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง และเป็นองค์ประกอบของทุกกิจกรรมภายในบริษัท คณะกรรมการบริษัทร่วมกันประชุมและทำการปรับปรุงกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดการการบริหารความเสี่ยง ร่วมกันกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมระหว่างการแสวงหาผตอบแทนการลงทุนที่ดีและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คุณ ลิม ไค ชี 
ผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล มาเลเซีย

คุณ สมชาย ยงกฤตยา
ผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

คุณ จุมพล สายมาลา
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

คุณ วิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์,CFA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน Tel: +662 686 9508