ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.10%0.05% 0.08% 0.15% 0.30% 0.56% 1.07% 1.24% 11.7616 491.61
เกณฑ์มาตราฐาน0.30%0.10% 0.23% 0.46% 0.68% 0.97% 1.29% 1.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.05%0.02% 0.04% 0.10% 0.31% 0.64% 1.24% 1.44% 11.8508 67.38
เกณฑ์มาตราฐาน0.30%0.10% 0.23% 0.46% 0.68% 0.92% 1.06% 1.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.09%-0.05% -0.07% -0.13% 0.05% 0.37% 0.93% 1.37% 12.3581 30.70
เกณฑ์มาตราฐาน0.30%0.10% 0.23% 0.46% 0.97% 3.09% 3.82% 4.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.19%0.09% 0.12% 0.30% 0.48% 0.76% 1.36% 1.42% 11.5738 503.72
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.51% 1.07% 3.22% 2.66% 2.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.19%0.09% 0.13% 0.30% 0.49% 0.77% 1.37% 1.43% 11.5894 1.30
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.51% 1.07% 3.22% 2.66% 2.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.19%0.09% 0.12% 0.30% 0.48% 0.91% 1.48% 1.53% 10.2815 3.37
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.51% 1.07% 3.22% 2.66% 2.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)8.69%0.22% 7.51% 8.94% 3.89% 11.9714 27.29
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.50% 1.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.13%0.62% 0.04% 0.14% 1.50% 12.5454 104.67
เกณฑ์มาตราฐาน-0.33%0.49% -0.36% -0.40% 1.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.24%0.48% -0.24% -0.40% 0.95% 1.43% 2.19% 12.3490 1,117.06
เกณฑ์มาตราฐาน-0.33%0.49% -0.36% -0.40% 0.94% 3.11% 3.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.24%0.48% -0.24% -0.40% 0.95% 1.43% 2.20% 12.3651 34.70
เกณฑ์มาตราฐาน-0.33%0.49% -0.36% -0.40% 0.94% 3.11% 3.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)3.70%3.59% 3.63% 3.81% 1.64% 1.61% 1.69% 12.1608 9.48
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.51% 1.07% 3.22% 2.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.24%0.48% -0.24% -0.41% 0.95% 1.53% 2.66% 12.4189 155.53
เกณฑ์มาตราฐาน-0.33%0.49% -0.36% -0.40% 0.94% 3.11% 3.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.24%0.14% 0.16% 0.36% 0.69% 0.98% 1.22% 10.9520 5,370.41
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.50% 1.09% 3.27% 2.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.12%0.57% -0.03% 0.18% 1.51% 1.98% 2.68% 2.73% 14.4764 5,378.85
เกณฑ์มาตราฐาน-0.17%0.54% -0.24% -0.15% 1.21% 1.74% 2.76% 2.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.19%0.09% 0.12% 0.30% 0.51% 0.81% 11.2641 50.35
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.51% 1.07% 3.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.37%0.16% 0.26% 0.56% 0.60% 11.6246 0.41
เกณฑ์มาตราฐาน0.33%0.12% 0.25% 0.51% 0.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)-0.08%0.51% -0.14% -0.20% 1.02% 1.03% 10.3179 5,802.01
เกณฑ์มาตราฐาน-0.16%0.54% -0.24% -0.14% 1.09% 1.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-4.37%-0.82% -2.48% -4.59% -1.34% -1.62% 12.5051 1.45
เกณฑ์มาตราฐาน-3.89%-1.13% -2.70% -3.38% 0.56% 1.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-4.37%-0.82% -2.48% -4.59% -1.32% -0.61% 2.48% 12.4606 69.62
เกณฑ์มาตราฐาน-3.89%-1.13% -2.70% -3.38% 0.56% 2.18% 4.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-2.15%0.31% -0.57% -2.80% -1.66% 2.16% 2.53% 11.6994 965.23
เกณฑ์มาตราฐาน-1.53%0.38% -0.26% -1.40% -0.38% 3.63% 3.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)-4.37%-0.82% -2.48% -4.59% -1.02% 11.6147 267.65
เกณฑ์มาตราฐาน-3.89%-1.13% -2.70% -3.38% 1.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)3.44%-0.19% 0.47% 3.62% -1.00% 1.23% 3.76% 7.23% 24.1470 72.58
เกณฑ์มาตราฐาน2.63%-0.08% -0.47% 3.10% -0.50% 2.00% 3.08% 8.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)2.93%0.79% 1.79% 3.02% 1.58% 0.99% 5.40% 6.71% 19.4657 71.02
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 3.08% 4.62% 5.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)2.93%0.79% 1.79% 3.02% 1.58% 1.19% 5.62% 6.90% 19.8357 14.45
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 3.08% 4.62% 5.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)2.93%0.79% 1.79% 3.02% 1.58% 1.12% 5.31% 6.58% 10.0123 78.66
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 3.08% 4.62% 5.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)2.93%0.79% 1.79% 3.02% 1.58% 1.14% 4.53% 19.4669 119.07
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 3.08% 4.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)3.98%1.18% 2.05% 4.99% 1.75% 26.2194 47.44
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 3.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)3.60%1.04% 1.77% 4.42% 0.67% 1.18% 5.72% 8.24% 24.9051 2,489.24
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 7.72% 4.04% 8.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)4.00%1.21% 2.62% 4.75% 3.14% 2.50% 7.04% 8.16% 12.5420 573.97
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 3.08% 4.62% 4.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)5.41%0.20% 2.53% 8.25% 3.82% 5.86% 5.67% 6.52% 13.3375 1,228.54
เกณฑ์มาตราฐาน5.52%0.19% 2.50% 8.74% 4.61% 6.27% 6.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)1.82%0.52% 0.84% 1.90% -0.09% 0.59% 1.52% 9.3440 286.47
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 1.79% 3.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)3.75%-0.08% 0.69% 4.08% 16.10% 24.4081 0.15
เกณฑ์มาตราฐาน2.63%-0.08% -0.47% 3.10% 16.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.31%-6.03% 6.49% 12.03% 14.59% 8.7970 0.64
เกณฑ์มาตราฐาน6.89%-3.46% 5.58% 17.58% 19.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)2.15%0.65% 1.09% 2.40% 10.98% 9.4546 14.43
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 15.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) -3.55% 9.6446 67.84
เกณฑ์มาตราฐาน 0.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-16.81%-3.65% -7.88% -11.26% 5.75% 11.7979 361.08
เกณฑ์มาตราฐาน-17.15%-4.99% -9.84% -12.82% 9.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-9.44%2.47% -7.95% -3.57% 16.85% 6.27% 13.4532 7,632.55
เกณฑ์มาตราฐาน-8.03%2.59% -5.85% 1.36% 21.18% 12.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-4.24%3.86% 2.97% -6.10% 5.64% 2.02% 5.61% 2.83% 13.8949 32.26
เกณฑ์มาตราฐาน5.35%6.43% 8.77% 7.75% 12.63% 5.67% 7.14% 3.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-9.44%2.47% -7.95% -3.57% 16.85% 4.46% 13.5592 227.58
เกณฑ์มาตราฐาน-8.03%2.59% -5.85% 1.36% 21.18% 7.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)-13.91%-6.22% -9.38% -17.41% 3.53% 1.68% 6.60% 18.9260 1,485.45
เกณฑ์มาตราฐาน-14.49%-5.36% -10.21% -17.68% 6.29% 5.06% 4.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)-16.95%5.52% -2.92% -20.04% 5.04% 1.24% 3.25% 13.1430 103.18
เกณฑ์มาตราฐาน-1.32%2.95% 4.47% 0.50% 11.15% 5.10% 6.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-26.36%-15.09% -20.14% -32.48% -1.05% -7.03% -4.39% 6.8587 22.84
เกณฑ์มาตราฐาน-23.86%-14.12% -16.36% -28.86% 6.90% -2.25% -0.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-17.53%-4.60% -9.74% -15.21% 5.12% 15.8125 16.54
เกณฑ์มาตราฐาน-18.34%-5.98% -11.43% -15.48% 6.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-20.37%-7.74% -12.66% -19.88% 7.50% 3.89% 4.34% 14.2252 101.60
เกณฑ์มาตราฐาน-17.12%-4.53% -10.43% -16.57% 9.77% 5.90% 5.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-26.62%-15.17% -20.29% -32.76% -1.07% -7.10% -4.97% 6.5783 9.98
เกณฑ์มาตราฐาน-23.86%-14.12% -16.36% -28.86% 6.90% -2.25% -0.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-13.89%-6.20% -9.34% -17.49% 3.22% 1.35% 3.32% 13.0259 27.41
เกณฑ์มาตราฐาน-14.49%-5.36% -10.21% -17.68% 6.29% 5.06% 2.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)-19.87%-4.67% -8.11% -16.27% 5.82% 4.95% 4.38% 13.6192 169.34
เกณฑ์มาตราฐาน-12.00%-5.35% -5.76% -8.31% 7.93% 5.01% 2.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)15.26%-9.88% 2.33% 25.32% 17.78% 8.88% -0.20% 0.41% 9.4564 333.28
เกณฑ์มาตราฐาน17.50%-9.34% 3.47% 29.58% 21.24% 11.03% 1.20% 3.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-18.47%-5.01% -10.52% -16.65% 5.22% 4.61% 5.10% 15.1246 24.74
เกณฑ์มาตราฐาน-18.34%-5.98% -11.43% -15.48% 8.53% 7.33% 7.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-17.05%-5.28% -8.51% -17.96% 3.72% 1.47% 2.68% 12.0062 113.71
เกณฑ์มาตราฐาน-17.15%-4.99% -9.84% -12.82% 11.12% 5.08% 7.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-1.85%-4.44% 1.38% 4.85% 4.38% 3.38% 6.71% 15.3095 336.86
เกณฑ์มาตราฐาน1.89%-1.20% 5.72% 8.98% 9.11% 7.38% 8.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-19.85%-10.98% -11.84% -20.31% 0.24% -0.94% 2.29% 11.4958 30.50
เกณฑ์มาตราฐาน-19.81%-10.59% -11.54% -19.89% 4.26% -1.76% 3.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-21.60%-7.75% -13.79% -19.09% -3.39% -0.12% 0.75% 8.6498 167.48
เกณฑ์มาตราฐาน-18.72%-6.95% -11.21% -13.70% 0.90% 1.62% 1.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 51% + TRNGLU index (THB) 9% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 34% + RNXG Index (THB) 6%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)-36.30%0.33% -21.42% -39.60% 1.41% 4.20% 5.21% 13.0742 1,650.26
เกณฑ์มาตราฐาน-17.04%-5.10% -10.12% -13.66% 10.36% 4.44% 6.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-8.49%-1.56% -4.92% -8.87% -0.42% -2.15% 9.0206 366.16
เกณฑ์มาตราฐาน-9.79%-1.45% -6.62% -9.17% -0.45% -0.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-11.78%-2.96% -4.53% -10.05% 1.44% 0.81% 10.3707 46.85
เกณฑ์มาตราฐาน-11.06%-3.33% -3.90% -7.71% 5.55% 3.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-9.19%-1.05% -4.96% -9.74% -1.30% 0.12% 10.0523 24.25
เกณฑ์มาตราฐาน-12.85%-1.92% -8.01% -12.29% -0.12% 1.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-27.48%-2.71% -20.97% -26.99% -5.72% -3.10% 8.8251 979.19
เกณฑ์มาตราฐาน-21.21%-0.84% -16.13% -17.57% 9.33% 6.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)-36.30%0.33% -21.42% -39.60% 1.49% 5.30% 13.0532 885.06
เกณฑ์มาตราฐาน-17.04%-5.10% -10.12% -13.66% 10.36% 8.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-30.78%-3.96% -17.87% -32.30% 2.60% 1.43% 10.5125 112.71
เกณฑ์มาตราฐาน-17.15%-4.99% -9.84% -12.82% 10.69% 9.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)-2.96% -2.38% 10.3709 39.55
เกณฑ์มาตราฐาน-3.33% 6.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)-2.47% -3.55% 2.63% 10.4792 0.15
เกณฑ์มาตราฐาน-3.33% -3.90% 6.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-18.04%-4.83% -10.16% -16.00% 6.04% 5.57% 15.4048 1,842.75
เกณฑ์มาตราฐาน-18.34%-5.98% -11.43% -15.48% 8.53% 8.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-36.39%-1.72% -20.52% -44.39% -25.28% 5.3867 180.18
เกณฑ์มาตราฐาน-18.94%-5.72% -10.65% -13.78% 9.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-43.73%-2.56% -29.34% -51.36% -22.67% 6.1589 1,029.58
เกณฑ์มาตราฐาน-43.21%-1.58% -28.47% -49.92% -19.19%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)-37.80%-3.36% -19.70% -49.98% -37.26% 4.8166 1,935.53
เกณฑ์มาตราฐาน-16.69%-5.25% -9.74% -13.29% 0.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 42.5% + M1WD Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-27.48%-2.71% -20.97% -26.99% -29.64% 8.8255 79.59
เกณฑ์มาตราฐาน-21.21%-0.84% -16.13% -17.57% -12.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)18.14%18.36% 20.95% 9.92% 3.60% 10.5143 327.75
เกณฑ์มาตราฐาน21.59%21.36% 23.49% 15.77% 10.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-24.91%-3.88% -18.47% -35.33% -35.87% 5.7130 950.54
เกณฑ์มาตราฐาน-23.28%-4.01% -17.65% -33.12% -34.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)-17.58%-3.55% -9.44% -12.77% 8.7234 628.74
เกณฑ์มาตราฐาน-16.36%-3.13% -8.33% -10.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)-7.88%2.06% -5.95% -8.97% 9.1027 1,827.85
เกณฑ์มาตราฐาน-3.33%1.36% -3.41% -1.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)-4.55% -12.18% 8.7825 192.54
เกณฑ์มาตราฐาน-0.64% -5.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 10.5% + M1WD Index (THB) 59.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X)-3.18% -5.93% 11.8993 5.51
เกณฑ์มาตราฐาน-4.99% -11.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X) -19.89% 13.0843 0.51
เกณฑ์มาตราฐาน -10.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)-3.08% -10.48% 8.7983 8.20
เกณฑ์มาตราฐาน-3.13% -10.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)-6.22% -8.64% 18.9260 234.96
เกณฑ์มาตราฐาน-5.36% -7.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)5.52% -3.36% 13.1430 1.53
เกณฑ์มาตราฐาน2.95% 4.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X)3.03% -8.61% 13.5717 37.47
เกณฑ์มาตราฐาน2.59% -8.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)1.79% -6.58% 9.3422 769.59
เกณฑ์มาตราฐาน-1.66% -8.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X)-5.76% -2.71% 19.0289 3.41
เกณฑ์มาตราฐาน-5.36% -1.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A)-4.60% -1.33% 9.8670 20.72
เกณฑ์มาตราฐาน-5.10% 0.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X) 4.53% 13.6707 2.31
เกณฑ์มาตราฐาน 1.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ C (PRINCIPAL VNEQ-C) 6.71% 13.4570 0.60
เกณฑ์มาตราฐาน 7.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C) -4.53% 9.8670 115.16
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL VTOPP-X) 3.05% 9.1150 0.58
เกณฑ์มาตราฐาน 3.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : VNINDEX Index (THB) 50% + SET TRI Index 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ X (PRINCIPAL JEQ-X) 0.21% 13.1592 4.77
เกณฑ์มาตราฐาน 0.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น C (PRINCIPAL GINNO-C) -0.64% 10.5125 0.13
เกณฑ์มาตราฐาน -0.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C) -5.63% 8.7243 0.13
เกณฑ์มาตราฐาน -5.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)2.44%0.63% 1.54% 2.85% 1.87% 1.41% 4.20% 3.88% 13.8634 257.22
เกณฑ์มาตราฐาน0.93%-0.58% -0.53% 2.23% 2.03% 1.39% 0.69% 9.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)-0.43%0.39% -0.45% -0.68% 0.90% 1.25% 2.03% 1.99% 13.9937 107.02
เกณฑ์มาตราฐาน-0.17%0.54% -0.24% -0.15% 1.25% 3.26% 3.91% 4.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.20%0.06% 0.16% 0.31% 0.18% 0.30% 0.69% 1.21% 12.2385 94.06
เกณฑ์มาตราฐาน0.30%0.10% 0.23% 0.46% 1.04% 3.13% 3.84% 4.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)3.71%1.02% 2.34% 4.22% 2.30% 1.65% 5.33% 4.76% 21.7957 774.68
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 1.79% 0.89% 9.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)2.65%0.71% 1.04% 2.96% -1.01% -0.36% 4.00% 3.67% 17.6877 806.18
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 2.69% 1.79% 0.89% 9.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-3.74%0.29% -0.84% -5.13% -4.84% 2.63% 4.92% 15.9336 1,409.66
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%0.13% -0.10% -2.90% -3.17% 3.87% 6.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-14.08%-6.25% -9.47% -17.65% 2.96% 1.08% 3.00% 12.5498 195.11
เกณฑ์มาตราฐาน-14.49%-5.36% -10.21% -17.68% 6.29% 5.06% 3.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.15%0.05% 0.12% 0.23% 0.40% 0.73% 1.18% 1.36% 11.7240 675.98
เกณฑ์มาตราฐาน0.30%0.10% 0.23% 0.46% 0.68% 0.81% 0.76% 0.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-7.70%-2.46% -5.26% -6.21% 3.32% 2.87% 3.19% 2.46% 15.3755 28.15
เกณฑ์มาตราฐาน-6.70%-2.18% -4.47% -4.26% 5.12% 3.89% 4.41% 4.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-0.45%-1.10% -0.67% -0.50% 0.32% 0.10% 2.01% 2.01% 12.3689 3.59
เกณฑ์มาตราฐาน0.71%-0.27% -0.16% 1.54% 2.16% 3.42% 4.69% 5.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)2.05%-0.61% -0.22% 2.73% -0.39% 1.48% 4.48% 5.85% 19.5231 22.62
เกณฑ์มาตราฐาน1.69%-0.58% -0.50% 2.76% 0.40% 2.28% 5.22% 6.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)3.37%-0.38% 0.79% 3.39% 0.57% 1.57% 4.60% 6.80% 32.0817 76.25
เกณฑ์มาตราฐาน2.63%-0.08% -0.47% 3.10% -0.50% 2.00% 3.08% 8.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)3.22%-0.30% 0.29% 3.33% 8.82% 12.2286 45.25
เกณฑ์มาตราฐาน2.63%-0.08% -0.47% 3.10% 10.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)3.21%-0.30% 0.29% 3.33% 8.80% 12.2233 89.04
เกณฑ์มาตราฐาน2.63%-0.08% -0.47% 3.10% 10.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -9.54%-1.42% -2.81% -8.93% 5.83% 8.7575 215.91
เกณฑ์มาตราฐาน-7.70%-1.12% -1.39% -5.94% 13.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)1.82%0.52% 0.84% 1.90% 14.86% 9.3175 8.86
เกณฑ์มาตราฐาน1.06%-0.91% -0.96% 2.82% 21.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)-36.30%0.33% -21.42% -39.60% -21.88% 12.9821 15.33
เกณฑ์มาตราฐาน-17.04%-5.10% -10.12% -13.66% 3.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-3.42%0.47% -0.55% -4.82% -4.97% 2.32% 5.48% 6.45% 17.6056 987.00
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%0.13% -0.10% -2.91% -3.17% 3.87% 7.24% 8.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-3.42%0.47% -0.56% -4.82% -4.97% 2.32% 5.47% 6.53% 11.0898 7,403.07
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%0.13% -0.10% -2.91% -3.17% 3.87% 7.24% 8.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-3.42%0.47% -0.55% -4.81% -4.95% 2.33% 5.47% 6.65% 17.5576 1,915.08
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%0.13% -0.10% -2.91% -3.17% 3.87% 7.24% 8.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)-6.78%-8.35% -11.90% -8.06% 1.85% 2.90% -1.40% 8.7124 28.94
เกณฑ์มาตราฐาน-5.48%-7.12% -10.66% -5.90% 3.70% 5.00% 0.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)-6.77%-8.35% -11.90% -8.06% 1.89% 2.72% -1.68% 8.4712 2.23
เกณฑ์มาตราฐาน-5.48%-7.12% -10.66% -5.90% 3.70% 5.00% 0.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-5.90%-8.03% -11.28% -6.76% 5.19% 9.0492 16.83
เกณฑ์มาตราฐาน-5.48%-7.12% -10.66% -5.90% 5.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-2.65%0.77% 0.04% -3.68% -3.64% 13.7403 84.82
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%0.13% -0.10% -2.91% -2.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-9.54%-1.42% -2.81% -8.94% -4.67% 8.7617 1,408.50
เกณฑ์มาตราฐาน-7.70%-1.12% -1.39% -5.94% 0.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-9.54%-1.42% -2.81% -8.94% -4.67% 8.7617 2,386.05
เกณฑ์มาตราฐาน-7.70%-1.12% -1.39% -5.94% 0.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-3.42%0.47% -0.56% -4.82% -4.97% 2.35% 5.07% 17.4548 1,849.65
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%0.13% -0.10% -2.91% -3.17% 3.87% 5.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-4.26%0.06% -1.23% -5.74% -5.41% 0.45% 9.2384 751.59
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%0.13% -0.10% -2.91% -3.17% 2.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-6.23%-8.17% -11.55% -7.27% -2.19% 8.8886 152.42
เกณฑ์มาตราฐาน-5.48%-7.12% -10.66% -5.90% -0.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)-6.10%-8.10% -11.42% -7.06% -3.15% 8.9330 0.01
เกณฑ์มาตราฐาน-5.48%-7.12% -10.66% -5.90% -1.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-9.53%-1.42% -2.81% -9.82% 8.7633 34.65
เกณฑ์มาตราฐาน-7.70%-1.12% -1.39% -7.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%