ข้อมูล ณ วันที่ : 28/02/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.12%0.20% 0.46% 1.10% 0.96% 1.01% 1.53% 1.49% 11.7119 645.04
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.36% 0.74% 1.69% 1.39% 1.34% 1.64% 1.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.15%0.24% 0.53% 1.26% 1.14% 1.20% 1.79% 11.8039 438.78
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.36% 0.74% 1.69% 1.26% 1.14% 1.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 28/02/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.08%0.15% 0.36% 0.94% 0.83% 0.88% 1.46% 1.66% 12.3824 42.65
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 1.62% 11.18% 5.78% 4.78% 4.82% 5.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.18%0.30% 0.65% 1.48% 1.30% 11.3072 50.55
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 1.62% 11.17% 6.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.17%0.28% 0.60% 1.37% 1.19% 1.29% 1.76% 11.4763 625.18
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 1.62% 11.17% 5.16% 3.79% 3.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.16%0.28% 0.60% 1.38% 1.20% 1.31% 1.78% 11.4905 1.75
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 1.62% 11.17% 5.16% 3.79% 3.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.16%0.28% 0.60% 2.14% 1.45% 1.50% 1.92% 10.3372 9.77
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 1.62% 11.17% 5.16% 3.79% 3.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.95%1.20% 1.55% 3.65% 2.37% 2.32% 2.78% 12.1908 2,932.05
เกณฑ์มาตราฐาน1.62%2.27% 1.82% 11.39% 5.38% 4.40% 4.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.95%1.20% 1.55% 3.66% 2.38% 2.33% 2.80% 12.2066 38.19
เกณฑ์มาตราฐาน1.62%2.27% 1.82% 11.39% 5.38% 4.40% 4.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.17%0.28% 0.60% 2.13% 1.44% 1.47% 1.68% 11.6499 4.06
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 1.62% 11.17% 5.16% 3.79% 3.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.95%1.20% 1.55% 4.19% 2.54% 2.43% 3.61% 12.2600 137.68
เกณฑ์มาตราฐาน1.62%2.27% 1.82% 11.39% 5.38% 4.40% 4.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)1.04%1.30% 1.66% 1.74% 10.1740 4,424.39
เกณฑ์มาตราฐาน0.76%1.06% 1.51% 1.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.26%0.39% 0.75% 1.75% 1.43% 1.56% 1.56% 10.8095 10,515.34
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 1.62% 11.17% 5.27% 3.95% 3.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)1.07%1.37% 1.87% 4.30% 2.91% 2.94% 3.20% 3.11% 14.0993 5,804.65
เกณฑ์มาตราฐาน0.78%1.16% 1.74% 3.87% 2.90% 2.91% 3.43% 3.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.34%0.51% 0.59% 10.8240 69.20
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%2.07% 2.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)1.05%1.35% 1.48% 12.2142 181.80
เกณฑ์มาตราฐาน1.62%2.27% 2.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
ข้อมูล ณ วันที่ : 28/02/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)0.15%0.16% 0.50% 8.65% 6.57% 5.77% 12.3626 3,066.78
เกณฑ์มาตราฐาน-0.16%-0.18% -0.31% 11.23% 7.86% 6.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-3.49%-3.39% -4.55% -3.63% -4.65% 12.4297 0.51
เกณฑ์มาตราฐาน-3.95%-3.63% -5.91% -1.37% -1.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-3.49%-3.39% -4.50% -3.57% 0.95% 1.87% 3.36% 12.3854 142.76
เกณฑ์มาตราฐาน-3.95%-3.63% -5.91% -1.37% 2.32% 2.47% 4.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D) -3.19% 12.3858 675.91
เกณฑ์มาตราฐาน -3.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 28/02/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-15.58%-15.61% -17.61% -16.19% -1.01% -1.03% 7.98% 7.34% 20.5008 43.64
เกณฑ์มาตราฐาน-15.58%-15.58% -17.22% -15.74% 0.23% 0.20% 9.54% 8.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-14.66%-16.05% -19.21% -18.48% -4.22% -1.45% 5.37% 15.0031 122.76
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -17.76% -2.83% 0.04% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-14.66%-16.05% -19.21% -18.43% -3.91% -0.82% 5.63% 15.2882 46.16
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -17.76% -2.83% 0.04% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-14.66%-16.05% -19.22% -18.44% -4.04% -1.37% 5.20% 8.2681 108.53
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -17.76% -2.83% 0.04% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-14.66%-16.05% -19.21% -18.53% -3.98% -1.22% 1.87% 15.0040 88.23
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -17.76% -2.83% 0.04% 1.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-10.15%-11.53% -15.30% -13.06% -2.82% -2.54% 7.9363 461.49
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -16.16% -1.84% -2.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-15.29%-16.21% -19.14% -17.34% -2.69% 0.30% 8.87% 7.98% 20.4688 1,716.07
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -16.16% -1.84% -0.16% 9.40% 8.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-14.49%-15.76% -18.97% -17.40% -2.94% -0.52% 6.73% 9.4396 22.10
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -17.76% -2.83% 0.04% 2.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-15.53%-14.26% -13.38% -14.14% 3.66% 5.22% 6.47% 5.63% 10.7619 1,073.77
เกณฑ์มาตราฐาน-15.42%-14.21% -13.81% -13.45% 3.52% 4.84% 7.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-15.22%-16.11% -17.92% 20.4990 61.77
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -16.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 28/02/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-6.00%-7.50% -4.01% 1.10% 3.53% 9.5066 487.81
เกณฑ์มาตราฐาน-2.76%-3.83% -1.48% 1.58% 0.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)-4.68%-2.98% 2.49% 9.63% 9.47% 12.8484 884.49
เกณฑ์มาตราฐาน-4.72%-2.18% 3.85% 3.47% 2.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-2.66%1.26% 1.66% 1.26% 2.70% 1.48% 1.96% 11.9801 35.92
เกณฑ์มาตราฐาน-4.14%0.84% 2.99% -1.18% 2.47% 1.64% 1.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-5.52%-8.60% -9.73% -16.55% -10.87% 7.6127 1,431.56
เกณฑ์มาตราฐาน-0.71%-1.93% -3.33% -6.84% -0.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-0.21%1.78% 0.88% -6.40% -3.60% 9.2157 889.34
เกณฑ์มาตราฐาน6.87%6.74% 4.40% 7.54% 1.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-6.80%-6.16% -3.08% -0.80% -1.87% 9.6303 186.72
เกณฑ์มาตราฐาน-3.70%-2.68% 2.81% 2.23% 1.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-5.52%-8.60% -9.72% -16.53% -17.51% 7.6727 426.85
เกณฑ์มาตราฐาน-0.71%-1.93% -3.33% -6.84% -13.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)0.94%1.45% 3.55% 9.54% 4.30% 10.8267 132.49
เกณฑ์มาตราฐาน7.17%7.30% 6.17% 10.92% 7.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)-6.89%-3.53% 1.49% -0.69% 5.06% 3.62% 7.62% 17.3089 2,568.34
เกณฑ์มาตราฐาน-3.99%1.41% 6.56% -0.29% 2.11% 1.92% 3.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-3.14%0.90% 2.45% -0.12% 5.35% 10.7901 770.67
เกณฑ์มาตราฐาน5.56%12.47% 13.53% 4.27% 8.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : CSIN0905 USD Index (THB) 25% + CSIN0905 USD Index adjusted with FX hedging cost 25% + M1CN1A Index (THB) 25% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)-11.60%-11.48% 1.47% -1.33% -1.59% -1.22% 2.35% 11.5072 93.28
เกณฑ์มาตราฐาน-8.17%-7.16% 1.13% -2.68% -1.11% 2.37% 3.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-13.58%-8.07% -3.95% -19.95% -9.18% -5.56% -6.34% 6.7998 25.83
เกณฑ์มาตราฐาน-9.61%-4.86% 2.54% -17.25% -7.56% -2.71% -3.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)-4.68%-2.98% 2.73% 9.48% 15.13% 12.8278 147.09
เกณฑ์มาตราฐาน-4.72%-2.18% 3.85% 3.47% 4.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-9.20%-7.35% -0.91% -4.17% -3.47% 9.6452 138.45
เกณฑ์มาตราฐาน-6.46%-4.23% 2.40% 4.37% 5.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-10.00%-7.48% -0.80% -0.95% 12.8150 1,171.22
เกณฑ์มาตราฐาน-8.92%-6.47% 0.54% 0.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-11.71%-8.18% -0.82% -3.13% 0.02% 1.70% 2.22% 11.3576 70.52
เกณฑ์มาตราฐาน-7.32%-4.71% 1.65% -3.45% -0.01% 3.11% 3.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-13.52%-8.02% -3.80% -19.86% -9.25% -5.93% -7.19% 6.5353 14.66
เกณฑ์มาตราฐาน-9.61%-4.86% 2.54% -17.25% -7.56% -2.71% -3.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-6.89%-3.55% 1.44% -0.78% 4.74% 3.23% 3.34% 12.0143 44.55
เกณฑ์มาตราฐาน-3.99%1.41% 6.56% -0.29% 2.11% 1.92% 1.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EUHY)-1.23%0.14% 0.17% 3.32% 2.20% 2.44% 2.51% 11.4140 23.24
เกณฑ์มาตราฐาน2.01%3.84% 3.47% 1.84% 1.26% 2.86% 0.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained EUR Index (THB) 50% + ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained EUR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-8.07%-5.25% -2.60% 9.7396 731.34
เกณฑ์มาตราฐาน-6.46%-4.23% -0.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)-6.50%-4.89% 1.54% 5.76% 5.04% 3.33% 11.6695 38.62
เกณฑ์มาตราฐาน-7.12%-4.14% 1.47% -0.82% 0.82% -0.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)-11.61%-8.03% -4.65% -9.34% -4.57% -4.33% -4.13% -3.64% 5.5184 33.95
เกณฑ์มาตราฐาน-8.71%-3.70% -1.48% -7.51% -4.56% -3.43% -2.46% -0.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-10.11%-7.67% -1.18% 1.40% 4.12% 3.77% 4.38% 12.8288 37.64
เกณฑ์มาตราฐาน-8.92%-6.47% 0.54% 3.81% 6.50% 5.21% 5.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-9.78%-8.46% -1.30% -2.93% 0.56% 1.38% 10.6196 218.81
เกณฑ์มาตราฐาน-4.57%-2.59% 3.59% 4.21% 3.51% 4.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-2.84%-1.31% 2.08% 6.34% 5.78% 8.16% 13.7438 678.08
เกณฑ์มาตราฐาน0.24%2.44% 2.15% 8.56% 5.34% 7.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-10.19%-9.87% -0.34% 1.66% -1.57% 3.59% 11.3735 48.95
เกณฑ์มาตราฐาน-7.72%-6.66% 1.93% -0.58% -2.04% 2.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-9.86%-7.28% -6.54% 12.8493 108.08
เกณฑ์มาตราฐาน-8.92%-6.47% -5.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 28/02/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-10.13%-11.23% -13.53% -12.81% -2.10% -0.04% 6.08% 3.13% 11.5813 251.29
เกณฑ์มาตราฐาน-10.44%-10.87% -13.93% -11.90% -0.21% 0.83% 10.77% 9.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.95%1.19% 1.46% 3.50% 2.04% 2.09% 2.33% 2.25% 13.8216 84.83
เกณฑ์มาตราฐาน1.69%2.38% 2.03% 11.62% 5.92% 4.86% 4.86% 5.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.03%0.06% 0.19% 0.58% 0.45% 0.48% 0.98% 1.40% 12.1935 72.55
เกณฑ์มาตราฐาน1.48%2.16% 1.81% 11.39% 5.85% 4.81% 4.84% 5.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-14.49%-15.88% -18.86% -17.92% -3.55% -0.67% 7.60% 3.58% 16.5192 637.36
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -16.16% -1.84% -0.16% 10.23% 9.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-15.61%-16.66% -19.79% -18.95% -4.05% -1.24% 6.93% 2.90% 14.6268 1,546.16
เกณฑ์มาตราฐาน-14.77%-15.19% -18.09% -16.16% -1.84% -0.16% 10.23% 8.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-1.51%-1.88% -1.00% 13.36% 10.44% 13.14% 8.77% 18.3049 1,516.51
เกณฑ์มาตราฐาน-2.98%-3.95% -3.68% 10.60% 10.60% 12.00% 10.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-7.00%-3.69% 1.26% -1.10% 4.50% 2.70% 2.98% 11.6427 93.88
เกณฑ์มาตราฐาน-3.99%1.41% 6.56% -0.29% 2.11% 1.92% 2.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.16%0.26% 0.56% 1.34% 1.22% 1.23% 1.66% 11.6479 450.55
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.36% 0.74% 1.69% 1.03% 0.86% 0.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-10.96%-10.26% -7.50% -8.57% -0.98% 0.22% 3.00% 1.68% 12.8925 22.47
เกณฑ์มาตราฐาน-10.74%-9.64% -7.40% -6.99% -1.21% 0.52% 5.17% 3.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-6.29%-6.99% -8.52% -8.66% -1.90% -0.79% 1.40% 11.2065 3.71
เกณฑ์มาตราฐาน-5.25%-5.05% -6.53% -0.44% 2.88% 2.89% 5.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-15.36%-15.52% -17.34% -16.27% -1.10% -0.52% 5.43% 16.3267 17.01
เกณฑ์มาตราฐาน-15.56%-15.66% -17.88% -16.19% -0.73% -0.17% 6.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-15.67%-16.40% -18.89% -19.14% -2.32% -0.97% 7.60% 6.37% 25.5772 74.23
เกณฑ์มาตราฐาน-15.58%-15.58% -17.22% -15.74% 0.23% 0.20% 9.54% 8.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 28/02/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-1.43%-1.71% -0.93% 12.83% 10.23% 9.89% 10.50% 20.4487 1,718.29
เกณฑ์มาตราฐาน-2.98%-3.95% -3.68% 10.60% 10.94% 10.42% 12.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-1.43%-1.71% -0.93% 12.71% 10.22% 9.88% 10.61% 13.4128 15,113.01
เกณฑ์มาตราฐาน-2.98%-3.95% -3.68% 10.60% 10.94% 10.42% 12.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)8.46%12.37% 7.07% 21.91% 7.57% 5.43% -0.85% 9.3410 32.96
เกณฑ์มาตราฐาน6.14%10.03% 4.98% 21.08% 7.89% 5.92% 0.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-1.43%-1.71% -0.86% 13.09% 10.23% 9.87% 10.98% 20.3933 4,738.27
เกณฑ์มาตราฐาน-2.98%-3.95% -3.68% 10.60% 10.94% 10.42% 11.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)7.92%11.80% 6.24% 20.07% 6.04% 4.08% -1.80% 8.7609 150.00
เกณฑ์มาตราฐาน6.14%10.03% 4.98% 21.08% 7.89% 5.92% -0.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)7.92%11.79% 6.31% 19.41% 5.70% 3.54% -2.18% 8.5135 3.23
เกณฑ์มาตราฐาน6.14%10.03% 4.98% 21.08% 7.89% 5.92% -0.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-1.58%-1.95% -1.38% 13.02% 11.46% 10.7930 960.22
เกณฑ์มาตราฐาน-2.98%-3.95% -3.68% 10.60% 10.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-1.43%-1.71% -0.92% 12.84% 10.27% 9.98% 10.15% 20.2747 2,214.10
เกณฑ์มาตราฐาน-2.98%-3.95% -3.68% 10.60% 10.94% 10.42% 9.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)8.09%12.07% 11.79% 8.7810 58.21
เกณฑ์มาตราฐาน6.14%10.03% 9.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-1.27%-1.48% 1.04% 15.5204 167.90
เกณฑ์มาตราฐาน-2.98%-3.95% -1.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-3.04%-3.48% -3.46% 9.6542 2,347.56
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%-4.09% -3.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-3.04%-3.48% -3.46% 9.6542 5,072.82
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%-4.09% -3.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%