ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.01%0.01% 0.07% 0.17% 0.71% 0.80% 1.43% 1.37% 11.7392 590.82
เกณฑ์มาตราฐาน0.08%0.08% 0.24% 0.56% 1.19% 1.19% 1.58% 1.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)-0.01%-0.01% 0.05% 0.20% 0.84% 0.96% 1.63% 1.63% 11.8380 128.66
เกณฑ์มาตราฐาน0.08%0.08% 0.24% 0.56% 1.15% 1.07% 1.26% 1.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.06%-0.06% -0.05% -0.05% 0.53% 0.66% 1.33% 1.53% 12.3853 45.09
เกณฑ์มาตราฐาน0.08%0.08% 0.24% 0.56% 4.47% 3.22% 4.45% 4.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.07%0.07% 0.18% 0.31% 0.91% 1.02% 1.59% 11.5223 491.91
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.35% 0.74% 4.91% 3.55% 3.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.07%0.07% 0.19% 0.32% 0.92% 1.03% 1.61% 11.5376 0.13
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.35% 0.74% 4.91% 3.55% 3.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.07%0.07% 0.18% 0.31% 1.17% 1.19% 1.73% 10.2855 4.11
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.35% 0.74% 4.91% 3.55% 3.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)-0.34%-0.34% 0.55% 0.64% 1.28% 10.2090 5,161.78
เกณฑ์มาตราฐาน0.12%0.12% 0.75% 1.37% 1.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.35%-0.35% 0.55% 0.58% 1.64% 1.68% 2.45% 12.2327 1,022.59
เกณฑ์มาตราฐาน0.04%0.04% 0.59% 1.04% 4.75% 3.74% 3.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.35%-0.35% 0.55% 0.59% 1.64% 1.68% 2.47% 12.2487 49.75
เกณฑ์มาตราฐาน0.04%0.04% 0.59% 1.04% 4.75% 3.74% 3.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.07%0.07% 0.18% 0.31% 1.17% 1.17% 1.47% 11.6968 5.82
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.35% 0.74% 4.91% 3.55% 3.13%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.35%-0.35% 0.55% 0.58% 1.81% 1.78% 3.08% 12.3021 97.61
เกณฑ์มาตราฐาน0.04%0.04% 0.59% 1.04% 4.75% 3.74% 3.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.13%0.13% 0.39% 0.63% 1.19% 1.25% 1.40% 10.8863 7,578.99
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.36% 0.77% 4.93% 3.68% 3.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)-0.22%-0.22% 0.83% 1.21% 2.23% 2.24% 3.06% 2.92% 14.2410 6,028.59
เกณฑ์มาตราฐาน0.11%0.11% 0.75% 1.36% 2.28% 2.17% 3.28% 3.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.07%0.07% 0.18% 0.34% 1.00% 1.02% 11.2639 50.35
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.35% 0.74% 4.91% 4.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.21%0.21% 0.56% 1.01% 1.25% 10.9468 18.20
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.36% 0.77% 2.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)-0.21%-0.21% 0.83% 1.15% 1.79% 12.3315 117.73
เกณฑ์มาตราฐาน0.04%0.04% 0.59% 1.04% 2.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.14%0.14% 0.31% 0.62% 0.62% 11.5305 0.70
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.14% 0.35% 0.74% 0.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)-0.19%-0.19% 0.17% 3.53% 2.88% 3.49% 11.8198 1,547.94
เกณฑ์มาตราฐาน1.10%1.10% 1.60% 7.03% 4.89% 4.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)2.12%2.12% 5.85% 12.77% -1.87% 12.7170 0.87
เกณฑ์มาตราฐาน2.14%2.14% 7.13% 18.27% 1.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)2.12%2.12% 5.85% 12.77% -3.36% 2.80% 3.18% 12.6717 82.66
เกณฑ์มาตราฐาน2.14%2.14% 7.13% 18.27% 1.46% 4.31% 4.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)2.12%2.12% 5.85% 12.77% -0.82% 12.2548 378.43
เกณฑ์มาตราฐาน2.14%2.14% 7.13% 18.27% 2.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)7.35%7.35% 25.11% 28.19% -4.10% 3.26% 4.87% 7.54% 22.5926 57.13
เกณฑ์มาตราฐาน7.60%7.60% 25.47% 31.73% -3.31% 4.51% 6.17% 9.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)18.15%18.15% 28.83% 46.53% -3.83% 3.86% 7.04% 18.2538 89.34
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -1.29% 5.95% 4.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)18.15%18.15% 28.83% 46.53% -3.77% 4.06% 7.27% 18.6007 18.75
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -1.29% 5.95% 4.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)18.15%18.15% 28.83% 46.53% -3.81% 3.88% 6.89% 10.0596 96.88
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -1.29% 5.95% 4.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)13.06%13.06% 23.22% 32.38% -2.87% 1.01% 8.9565 348.83
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -0.58% 3.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)18.15%18.15% 28.83% 46.53% -3.83% 4.04% 4.50% 18.2549 112.17
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -1.29% 5.95% 4.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)15.26%15.26% 30.58% 40.73% -4.86% 4.21% 6.43% 8.42% 23.7159 2,699.36
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -0.58% 5.73% 7.05% 9.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)18.11%18.11% 29.42% 47.35% -3.09% 5.22% 8.32% 11.5858 21.30
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -1.29% 5.95% 4.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)5.86%5.86% 33.54% 44.08% -0.76% 11.07% 3.49% 6.55% 12.4755 1,201.66
เกณฑ์มาตราฐาน7.74%7.74% 35.79% 48.24% -0.27% 11.43% 4.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)15.42%15.42% 30.93% 41.50% -3.16% 23.8921 75.79
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% 1.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)7.47%7.47% 25.38% 28.76% 33.18% 22.6945 0.71
เกณฑ์มาตราฐาน7.60%7.60% 25.47% 31.73% 36.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)13.68%13.68% 24.58% 23.97% 9.1483 2.48
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 29.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)13.19%13.19% 23.52% 21.95% 8.9991 23.31
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 29.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)0.12%0.12% 2.56% 17.55% 2.58% 10.7881 47.27
เกณฑ์มาตราฐาน-2.02%-2.02% -1.94% 6.50% 5.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)4.13%4.13% 18.04% 44.90% 3.80% 5.78% 3.32% 3.22% 13.9011 19.39
เกณฑ์มาตราฐาน3.89%3.89% 18.92% 47.53% 5.92% 7.68% 2.99% 2.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-4.14%-4.14% 6.96% 33.27% 12.97% 13.6428 1,205.45
เกณฑ์มาตราฐาน0.29%0.29% 10.08% 41.40% 16.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)-1.70%-1.70% 8.56% 65.59% 30.96% 20.2286 3,321.36
เกณฑ์มาตราฐาน6.99%6.99% 19.27% 51.06% 15.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)0.18%0.18% 17.04% 67.84% 19.76% 14.6287 210.91
เกณฑ์มาตราฐาน7.35%7.35% 18.91% 50.51% 17.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)4.55%4.55% 16.73% 47.12% 15.68% 16.8152 1,652.08
เกณฑ์มาตราฐาน5.11%5.11% 19.61% 54.17% 18.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)3.30%3.30% 19.98% 55.35% 5.81% 10.26% 10.14% 22.8419 1,947.28
เกณฑ์มาตราฐาน4.97%4.97% 21.71% 55.00% 9.19% 9.99% 7.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)1.55%1.55% 5.66% 26.27% 11.59% 11.8361 238.64
เกณฑ์มาตราฐาน7.35%7.35% 18.91% 50.51% 20.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)18.49%18.49% 40.35% 97.72% 0.91% 4.21% 11.5331 1,744.77
เกณฑ์มาตราฐาน18.11%18.11% 38.95% 93.70% 2.29% 10.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)1.71%1.71% 13.27% 48.90% 8.98% 8.63% 7.28% 16.5091 59.32
เกณฑ์มาตราฐาน7.79%7.79% 18.08% 37.56% 5.91% 7.67% 6.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)4.22%4.22% 34.29% 74.86% 0.46% 3.10% 0.85% 10.6091 30.97
เกณฑ์มาตราฐาน5.12%5.12% 35.59% 84.20% 5.32% 6.44% 4.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)18.49%18.49% 40.35% 97.72% 1.09% 1.34% 11.6241 407.76
เกณฑ์มาตราฐาน18.11%18.11% 38.95% 93.70% 2.29% 3.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)13.84%13.84% 33.76% 83.30% 9.30% 10.34% 7.31% 16.2576 109.42
เกณฑ์มาตราฐาน11.36%11.36% 34.34% 77.85% 10.98% 10.35% 8.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)3.65%3.65% 33.60% 74.61% 0.56% 3.17% 0.36% 10.2452 12.56
เกณฑ์มาตราฐาน5.12%5.12% 35.59% 84.20% 5.32% 6.44% 4.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)3.05%3.05% 19.61% 54.20% 5.44% 9.83% 7.02% 15.7239 38.80
เกณฑ์มาตราฐาน4.97%4.97% 21.71% 55.00% 9.19% 9.99% 5.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)8.03%8.03% 18.73% 43.00% 10.44% 9.25% 6.68% 14.5427 48.67
เกณฑ์มาตราฐาน8.14%8.14% 19.89% 37.38% 4.68% 4.65% 2.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)9.81%9.81% 22.11% 42.25% 0.33% 3.10% -4.68% -2.10% 6.6270 54.61
เกณฑ์มาตราฐาน12.57%12.57% 24.49% 40.72% 2.64% 3.62% -3.99% 0.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)4.35%4.35% 16.28% 45.98% 9.75% 10.42% 7.70% 16.6921 44.44
เกณฑ์มาตราฐาน5.11%5.11% 19.61% 54.17% 12.21% 12.72% 9.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)5.87%5.87% 17.80% 40.91% 5.28% 6.09% 5.34% 13.3047 202.50
เกณฑ์มาตราฐาน7.35%7.35% 18.91% 50.51% 12.93% 10.76% 9.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)3.94%3.94% 7.84% 14.29% 4.03% 4.68% 6.03% 13.5142 344.12
เกณฑ์มาตราฐาน8.55%8.55% 9.81% 20.31% 10.35% 6.25% 7.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)8.51%8.51% 16.50% 44.88% 4.82% 6.97% 13.7600 33.72
เกณฑ์มาตราฐาน9.45%9.45% 17.33% 52.29% 4.63% 7.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)5.63%5.63% 16.09% 30.27% 2.93% 2.93% 9.6435 347.50
เกณฑ์มาตราฐาน8.89%8.89% 19.89% 32.23% 5.22% 1.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)-1.70%-1.70% 8.56% 65.59% 20.33% 20.09% 20.2611 3,352.85
เกณฑ์มาตราฐาน6.99%6.99% 19.27% 51.06% 12.19% 9.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-0.18%-0.18% 4.22% 14.31% -0.69% -1.01% 9.6696 571.83
เกณฑ์มาตราฐาน-1.20%-1.20% -3.26% -1.60% 2.24% 1.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)1.89%1.89% 5.81% 17.92% 2.21% 1.61% 10.5041 71.52
เกณฑ์มาตราฐาน3.86%3.86% 6.39% 20.20% 4.81% 3.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)4.80%4.80% 17.28% 48.50% 16.78% 17.0324 80.13
เกณฑ์มาตราฐาน5.11%5.11% 19.61% 54.17% 18.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)4.80% 4.56% 9.9273 27.05
เกณฑ์มาตราฐาน6.05% 4.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)0.78% 6.72% 7.54% 10.2105 3.54
เกณฑ์มาตราฐาน0.48% 5.53% 5.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A)-2.60%-2.60% 7.92% 8.41% 10.8410 326.14
เกณฑ์มาตราฐาน8.14%8.14% 18.58% 22.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD-A)-10.77%-10.77% 1.22% 10.1218 3,026.37
เกณฑ์มาตราฐาน-8.72%-8.72% 3.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + EMCLOUDN Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH-A) -15.09% 8.4908 3,807.04
เกณฑ์มาตราฐาน 3.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% + M1WD Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C) -8.54% 13.6430 26.07
เกณฑ์มาตราฐาน -6.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)12.12%12.12% 19.33% 31.10% -2.46% 3.66% 5.10% 3.87% 13.4013 283.86
เกณฑ์มาตราฐาน7.31%7.31% 20.26% 30.63% -0.62% 5.70% 7.77% 9.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)-0.49%-0.49% 0.45% 0.66% 1.48% 1.40% 2.33% 2.12% 13.8824 102.64
เกณฑ์มาตราฐาน0.11%0.11% 0.75% 1.36% 4.83% 3.43% 4.56% 4.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)-0.06%-0.06% -0.04% -0.07% 0.29% 0.34% 0.93% 1.30% 12.1917 87.19
เกณฑ์มาตราฐาน0.08%0.08% 0.24% 0.56% 4.53% 3.26% 4.47% 5.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)17.61%17.61% 28.62% 46.44% -3.51% 4.37% 6.79% 4.66% 20.1088 752.65
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -0.58% 5.73% 7.78% 9.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)14.89%14.89% 29.60% 37.24% -6.27% 2.45% 5.52% 3.57% 16.5577 917.61
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 45.31% -0.58% 5.73% 7.78% 9.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-0.40%-0.40% -1.27% 8.18% 3.58% 5.55% 6.22% 16.4823 1,431.71
เกณฑ์มาตราฐาน2.47%2.47% 2.36% 15.35% 4.37% 6.12% 8.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)2.92%2.92% 19.22% 53.72% 5.29% 9.25% 6.92% 15.2041 194.83
เกณฑ์มาตราฐาน4.97%4.97% 21.71% 55.00% 9.19% 9.99% 7.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.02%0.02% 0.10% 0.28% 0.90% 1.02% 1.52% 1.52% 11.6919 577.33
เกณฑ์มาตราฐาน0.08%0.08% 0.24% 0.56% 1.06% 0.83% 0.83% 0.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)5.80%5.80% 19.04% 34.02% 3.31% 5.11% 2.91% 2.67% 15.3684 25.44
เกณฑ์มาตราฐาน6.83%6.83% 20.16% 37.27% 3.94% 5.96% 4.71% 4.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)6.94%6.94% 11.63% 18.99% -1.93% 1.81% 2.25% 12.2893 4.14
เกณฑ์มาตราฐาน4.17%4.17% 11.35% 17.04% 2.62% 4.59% 5.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)8.36%8.36% 25.66% 32.99% -3.44% 3.66% 5.65% 6.07% 18.4019 23.46
เกณฑ์มาตราฐาน9.08%9.08% 26.87% 37.43% -2.40% 5.00% 6.59% 6.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)13.06%13.06% 30.77% 39.81% -3.45% 3.79% 5.48% 6.97% 30.0140 83.67
เกณฑ์มาตราฐาน7.60%7.60% 25.47% 31.73% -3.31% 4.51% 6.17% 8.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)7.28%7.28% 24.72% 14.95% 11.4952 25.50
เกณฑ์มาตราฐาน7.60%7.60% 25.47% 19.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)7.28%7.28% 24.77% 14.90% 11.4901 85.61
เกณฑ์มาตราฐาน7.60%7.60% 25.47% 19.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 1.07%1.07% 5.22% 17.95% 9.0010 74.79
เกณฑ์มาตราฐาน3.73%3.73% 10.43% 30.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)13.06%13.06% 22.86% 34.14% 8.9310 4.45
เกณฑ์มาตราฐาน10.49%10.49% 29.68% 48.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)-2.15%-2.15% 0.92% 20.1601 9.71
เกณฑ์มาตราฐาน6.99%6.99% 10.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-0.64%-0.64% -1.58% 7.55% 2.37% 9.6795 824.11
เกณฑ์มาตราฐาน2.47%2.47% 2.36% 15.35% 3.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-0.45%-0.45% -1.21% 8.49% 3.37% 5.19% 7.86% 18.1720 1,145.50
เกณฑ์มาตราฐาน2.47%2.47% 2.36% 15.35% 4.37% 6.12% 9.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-0.45%-0.45% -1.21% 8.48% 3.36% 5.17% 7.95% 11.6649 9,650.04
เกณฑ์มาตราฐาน2.47%2.47% 2.36% 15.35% 4.37% 6.12% 9.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-0.45%-0.45% -1.21% 8.49% 3.44% 5.16% 8.16% 18.1225 2,361.56
เกณฑ์มาตราฐาน2.47%2.47% 2.36% 15.35% 4.37% 6.12% 9.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)-10.56%-10.56% -11.57% 2.64% 5.64% 3.91% -1.43% 8.8641 32.46
เกณฑ์มาตราฐาน-10.39%-10.39% -10.35% 5.20% 7.92% 6.18% 0.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)-10.58%-10.58% -11.54% 2.70% 5.39% 3.40% -1.76% 8.6181 2.12
เกณฑ์มาตราฐาน-10.39%-10.39% -10.35% 5.20% 7.92% 6.18% 0.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-0.45%-0.45% -1.21% 8.49% 3.39% 5.23% 6.66% 18.0165 2,162.11
เกณฑ์มาตราฐาน2.47%2.47% 2.36% 15.35% 4.37% 6.12% 6.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-10.26%-10.26% -10.92% 4.13% 10.59% 9.0244 25.28
เกณฑ์มาตราฐาน-10.39%-10.39% -10.35% 5.20% 10.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-0.16%-0.16% -0.62% 9.78% -6.23% 13.9452 135.86
เกณฑ์มาตราฐาน2.47%2.47% 2.36% 15.35% -6.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)1.06%1.06% 5.28% 16.47% -7.49% 9.0056 1,538.19
เกณฑ์มาตราฐาน3.73%3.73% 10.43% 29.51% -2.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)1.07%1.07% 5.28% 16.47% -7.49% 9.0056 3,026.18
เกณฑ์มาตราฐาน3.73%3.73% 10.43% 29.51% -2.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-10.40%-10.40% -11.19% -4.35% 8.9361 127.41
เกณฑ์มาตราฐาน-10.39%-10.39% -10.35% -2.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)-10.29%-10.29% -5.26% 8.9505 0.00
เกณฑ์มาตราฐาน-10.39%-10.39% -4.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%