ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.02%0.03% 0.05% 0.14% 0.68% 0.77% 1.40% 1.35% 11.7410 542.78
เกณฑ์มาตราฐาน0.13%0.14% 0.20% 0.45% 1.15% 1.16% 1.56% 1.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)-0.01%0.00% 0.02% 0.10% 0.79% 0.92% 1.59% 1.61% 11.8378 120.97
เกณฑ์มาตราฐาน0.13%0.14% 0.20% 0.45% 1.12% 1.05% 1.24% 1.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.10%-0.02% -0.10% -0.13% 0.50% 0.62% 1.30% 1.51% 12.3800 34.11
เกณฑ์มาตราฐาน0.13%0.14% 0.20% 0.45% 4.74% 3.53% 4.41% 4.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.13%0.12% 0.18% 0.30% 0.89% 1.00% 1.57% 11.5294 482.93
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.30% 0.67% 4.85% 3.51% 2.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.13%0.12% 0.18% 0.31% 0.90% 1.00% 1.58% 11.5447 0.23
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.30% 0.67% 4.85% 3.51% 2.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.13%0.12% 0.18% 0.30% 1.15% 1.16% 1.70% 10.2919 4.25
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.30% 0.67% 4.85% 3.51% 2.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.13%0.52% 0.61% 1.38% 1.42% 10.2566 5,331.32
เกณฑ์มาตราฐาน0.32%0.46% 0.66% 1.30% 1.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.13%0.52% 0.64% 1.29% 1.85% 1.82% 2.46% 12.2915 916.17
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%0.38% 0.50% 0.97% 4.90% 3.82% 3.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.13%0.52% 0.64% 1.30% 1.86% 1.82% 2.48% 12.3076 57.27
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%0.38% 0.50% 0.97% 4.90% 3.82% 3.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.13%0.12% 0.18% 0.30% 1.14% 1.14% 1.44% 11.7040 5.39
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.30% 0.67% 4.85% 3.51% 3.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.13%0.52% 0.64% 1.29% 2.03% 1.92% 3.08% 12.3612 99.59
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%0.38% 0.50% 0.97% 4.90% 3.82% 3.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.22%0.17% 0.32% 0.71% 1.18% 1.24% 1.38% 10.8961 7,198.97
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.31% 0.69% 4.87% 3.63% 3.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.34%0.66% 0.88% 1.89% 2.45% 2.41% 3.09% 2.92% 14.3207 5,985.03
เกณฑ์มาตราฐาน0.31%0.46% 0.65% 1.29% 2.41% 2.39% 3.28% 3.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.35%0.26% 0.49% 1.05% 1.21% 10.9627 14.22
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.31% 0.69% 2.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.13%0.12% 0.18% 0.31% 0.97% 0.99% 11.2708 50.38
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.30% 0.67% 4.85% 4.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.36%0.67% 0.91% 1.85% 1.97% 12.4020 118.41
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%0.38% 0.50% 0.97% 2.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.24%0.18% 0.31% 0.57% 0.62% 11.5425 0.75
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.17% 0.30% 0.67% 0.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)3.57%3.66% 4.79% 6.43% -1.25% 12.8978 0.90
เกณฑ์มาตราฐาน3.74%4.72% 5.62% 8.54% 2.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)3.57%3.66% 4.79% 6.43% -2.08% 2.91% 3.30% 12.8518 82.32
เกณฑ์มาตราฐาน3.74%4.72% 5.62% 8.54% 2.33% 4.46% 4.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)0.04%2.90% 0.85% -1.21% 2.74% 3.43% 3.42% 11.8468 1,439.19
เกณฑ์มาตราฐาน1.15%3.54% 1.77% 0.22% 4.76% 4.75% 4.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)3.57%3.66% 4.79% 6.43% 0.35% 12.4290 381.04
เกณฑ์มาตราฐาน3.74%4.72% 5.62% 8.54% 3.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)7.16%4.70% 7.27% 7.88% -3.37% 2.92% 4.52% 7.41% 22.5533 59.84
เกณฑ์มาตราฐาน7.39%4.87% 7.63% 9.78% -2.64% 4.11% 5.76% 8.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)19.35%7.79% 19.62% 23.18% -2.48% 3.73% 7.03% 18.4391 80.14
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.33% 5.64% 5.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)19.35%7.79% 19.62% 23.18% -2.42% 3.93% 7.25% 18.7895 18.05
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.33% 5.64% 5.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)19.35%7.79% 19.62% 23.18% -2.45% 3.76% 6.88% 10.1617 88.02
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.33% 5.64% 5.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)14.81%7.85% 14.60% 17.33% -2.18% 1.33% 9.0951 349.87
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.45% 3.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)19.35%7.79% 19.62% 23.18% -2.49% 3.93% 4.54% 18.4402 121.37
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.33% 5.64% 4.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)16.87%7.67% 17.37% 21.28% -3.39% 4.10% 6.23% 8.42% 24.0481 2,760.04
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.45% 5.51% 6.80% 9.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)20.58%8.90% 21.07% 25.68% -1.42% 5.23% 8.40% 11.8273 31.57
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.33% 5.64% 4.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)4.30%2.46% 8.04% 14.54% -0.95% 9.31% 3.34% 6.34% 12.2915 1,182.38
เกณฑ์มาตราฐาน6.49%3.12% 10.26% 17.57% -0.36% 9.85% 4.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)17.14%7.82% 17.69% 21.94% -1.89% 24.2489 82.06
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 2.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)7.36%4.82% 7.50% 8.35% 27.78% 22.6717 0.40
เกณฑ์มาตราฐาน7.39%4.87% 7.63% 9.78% 30.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)15.86%8.47% 15.87% 19.95% 23.09% 9.3241 2.53
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 27.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)15.04%7.99% 14.88% 17.91% 21.00% 9.1459 24.36
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 27.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)3.65%-1.45% 9.37% 37.44% 15.39% 14.7510 1,331.73
เกณฑ์มาตราฐาน10.83%2.99% 15.19% 49.32% 20.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)5.32%-1.63% 9.28% 35.43% 4.54% 6.03% 3.44% 3.28% 14.0598 19.73
เกณฑ์มาตราฐาน7.56%0.62% 12.86% 40.76% 6.58% 8.39% 3.47% 3.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)3.00%-1.66% 6.32% 44.38% 31.05% 21.1960 3,320.01
เกณฑ์มาตราฐาน13.29%9.21% 17.81% 40.39% 16.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)3.58%0.04% 11.30% 40.93% 19.93% 15.1249 202.66
เกณฑ์มาตราฐาน13.85%10.39% 17.93% 39.19% 19.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)9.86%5.36% 14.23% 37.50% 17.17% 17.6682 1,771.75
เกณฑ์มาตราฐาน11.63%8.42% 16.14% 40.50% 20.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)7.91%9.00% 11.33% 20.70% 14.40% 12.5764 219.66
เกณฑ์มาตราฐาน13.85%10.39% 17.93% 39.19% 22.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)6.52%-0.82% 12.84% 47.50% 7.38% 10.95% 10.32% 23.5537 2,035.78
เกณฑ์มาตราฐาน9.40%0.23% 16.07% 49.58% 9.62% 10.97% 7.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)41.78%26.05% 54.09% 79.57% 11.67% 9.29% 13.8005 2,183.65
เกณฑ์มาตราฐาน45.51%30.72% 58.72% 82.97% 15.91% 16.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)41.78%26.05% 54.09% 79.57% 11.90% 7.11% 13.9094 328.43
เกณฑ์มาตราฐาน45.51%30.72% 58.72% 82.97% 15.91% 10.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)-1.54%-4.38% -0.45% 20.67% 7.27% 7.37% 6.63% 15.9816 56.65
เกณฑ์มาตราฐาน6.50%0.88% 9.65% 22.94% 4.69% 6.21% 6.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)6.79%3.71% 19.95% 62.29% 2.43% 4.05% 1.18% 10.8706 31.83
เกณฑ์มาตราฐาน9.39%2.20% 25.17% 74.25% 7.25% 8.40% 5.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)21.41%11.16% 31.24% 58.83% 9.83% 11.27% 8.12% 17.3376 135.84
เกณฑ์มาตราฐาน17.03%8.09% 25.36% 56.59% 10.71% 10.48% 8.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)5.96%3.50% 19.08% 61.79% 2.56% 4.07% 0.67% 10.4742 13.36
เกณฑ์มาตราฐาน9.39%2.20% 25.17% 74.25% 7.25% 8.40% 5.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)6.41%-0.74% 12.76% 46.79% 7.06% 10.56% 7.35% 16.2372 35.76
เกณฑ์มาตราฐาน9.40%0.23% 16.07% 49.58% 9.62% 10.97% 6.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)14.68%10.96% 19.42% 36.93% 10.15% 9.54% 7.56% 15.4391 61.38
เกณฑ์มาตราฐาน15.31%11.70% 19.28% 35.07% 6.18% 5.47% 3.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)21.74%7.59% 27.96% 49.89% 2.17% 3.45% -3.59% -1.37% 7.3472 74.33
เกณฑ์มาตราฐาน25.19%9.19% 31.90% 48.50% 3.26% 3.70% -3.52% 1.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)9.51%5.16% 13.80% 36.44% 10.97% 11.05% 8.25% 17.5172 48.81
เกณฑ์มาตราฐาน11.63%8.42% 16.14% 40.50% 13.88% 13.67% 10.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)12.61%8.31% 17.53% 31.13% 7.36% 6.71% 6.33% 14.1525 184.93
เกณฑ์มาตราฐาน13.85%10.39% 17.93% 39.19% 13.43% 11.19% 10.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)8.15%10.96% 7.15% 9.35% 4.33% 5.83% 6.63% 14.0618 345.01
เกณฑ์มาตราฐาน12.18%11.42% 10.50% 12.35% 9.41% 6.28% 7.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)12.15%11.55% 16.16% 29.62% 4.90% 7.44% 14.2222 23.26
เกณฑ์มาตราฐาน14.04%12.76% 18.58% 37.58% 5.49% 8.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)13.54%9.54% 16.86% 30.96% 4.56% 4.59% 10.3665 370.22
เกณฑ์มาตราฐาน17.90%11.46% 21.25% 35.08% 5.76% 3.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)3.00%-1.66% 6.32% 44.38% 18.59% 20.57% 21.2301 3,566.32
เกณฑ์มาตราฐาน13.29%9.21% 17.81% 40.39% 12.89% 10.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)1.33%1.48% 2.76% 10.09% 0.81% -0.53% 9.8157 564.13
เกณฑ์มาตราฐาน-0.19%2.56% -0.62% -1.23% 2.45% 1.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)6.60%8.37% 8.96% 15.05% 3.63% 2.95% 10.9900 69.28
เกณฑ์มาตราฐาน8.70%10.13% 9.94% 15.92% 4.99% 5.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)1.51%1.68% 1.95% 9.17% 3.54% 2.89% 10.9376 38.25
เกณฑ์มาตราฐาน-0.36%3.10% -0.50% 3.16% 4.94% 5.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)10.28%5.61% 14.76% 38.78% 18.68% 17.9231 84.32
เกณฑ์มาตราฐาน11.63%8.42% 16.14% 40.50% 20.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)4.80% 4.56% 9.9273 27.05
เกณฑ์มาตราฐาน6.05% 4.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)0.78% 6.72% 7.54% 10.2105 3.54
เกณฑ์มาตราฐาน0.48% 5.53% 5.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A)-6.13%-11.14% -3.07% 4.49% 10.4487 311.58
เกณฑ์มาตราฐาน14.51%10.62% 18.16% 29.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD-A)-8.01%-8.85% 2.49% 4.34% 10.4340 3,220.80
เกณฑ์มาตราฐาน-6.08%-4.90% 3.01% 6.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + EMCLOUDN Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)-6.73% -11.65% 8.8355 4,055.23
เกณฑ์มาตราฐาน9.21% 9.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% + M1WD Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C) -1.11% 14.7512 26.70
เกณฑ์มาตราฐาน 2.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A) -7.90% 9.2097 285.92
เกณฑ์มาตราฐาน -5.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT Index (THB) 50% + SPGTCLNT Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A) -0.14% 9.9860 673.88
เกณฑ์มาตราฐาน 0.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index 35% + HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 35% + STAR50NR USD Index 15% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)12.95%5.15% 13.20% 15.74% -1.39% 3.53% 4.94% 3.87% 13.4995 283.86
เกณฑ์มาตราฐาน8.30%5.65% 10.63% 15.20% 0.30% 5.41% 7.44% 9.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.10%0.57% 0.63% 1.35% 1.78% 1.61% 2.38% 2.13% 13.9640 100.14
เกณฑ์มาตราฐาน0.31%0.46% 0.65% 1.29% 5.15% 3.77% 4.53% 4.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)-0.05%0.03% -0.04% -0.08% 0.30% 0.33% 0.91% 1.29% 12.1930 85.57
เกณฑ์มาตราฐาน0.13%0.14% 0.20% 0.45% 4.81% 3.57% 4.43% 5.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)19.06%7.81% 19.54% 23.62% -2.07% 4.26% 6.79% 4.69% 20.3574 759.22
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.45% 5.51% 7.49% 9.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)16.25%7.29% 16.54% 18.71% -4.89% 2.35% 5.54% 3.61% 16.7533 908.41
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 0.45% 5.51% 7.49% 9.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-1.00%5.29% 0.31% -5.19% 2.77% 5.09% 6.02% 16.3843 1,427.34
เกณฑ์มาตราฐาน2.15%8.03% 3.06% -2.21% 3.61% 5.81% 7.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)6.14%-0.93% 12.34% 46.20% 6.87% 9.97% 7.24% 15.6796 216.73
เกณฑ์มาตราฐาน9.40%0.23% 16.07% 49.58% 9.62% 10.97% 7.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.03%0.06% 0.06% 0.20% 0.86% 0.99% 1.49% 1.50% 11.6933 533.17
เกณฑ์มาตราฐาน0.13%0.14% 0.20% 0.45% 1.06% 0.84% 0.82% 0.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)8.18%5.36% 10.01% 20.54% 3.09% 4.83% 2.79% 2.78% 15.7133 28.07
เกณฑ์มาตราฐาน9.68%6.94% 11.64% 21.82% 3.61% 5.35% 4.83% 5.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)7.26%2.91% 7.90% 9.16% -1.24% 1.73% 2.24% 12.3257 4.15
เกณฑ์มาตราฐาน4.77%3.28% 6.11% 8.82% 3.37% 4.71% 5.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)8.24%4.96% 8.48% 10.90% -2.75% 3.28% 5.26% 5.96% 18.3820 23.48
เกณฑ์มาตราฐาน9.23%5.43% 9.72% 13.40% -1.79% 4.55% 6.23% 6.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)11.85%4.89% 12.49% 17.92% -3.09% 3.25% 5.02% 6.83% 29.6907 80.57
เกณฑ์มาตราฐาน7.39%4.87% 7.63% 9.78% -2.64% 4.11% 5.76% 8.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)6.91%4.56% 6.94% 8.45% 12.79% 11.4557 26.87
เกณฑ์มาตราฐาน7.39%4.87% 7.63% 9.78% 16.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)6.91%4.56% 6.98% 8.40% 12.75% 11.4506 85.32
เกณฑ์มาตราฐาน7.39%4.87% 7.63% 9.78% 16.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 2.76%5.85% 5.43% 4.94% 16.84% 9.1520 82.71
เกณฑ์มาตราฐาน6.48%7.93% 9.78% 15.79% 28.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)14.81%7.85% 14.27% 17.00% 30.30% 9.0692 4.91
เกณฑ์มาตราฐาน11.87%8.04% 15.19% 21.64% 41.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)2.31%-2.13% 5.53% 21.0804 11.31
เกณฑ์มาตราฐาน13.29%9.21% 16.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-1.38%5.07% -0.12% -5.85% 1.95% 9.6071 814.90
เกณฑ์มาตราฐาน2.15%8.03% 3.06% -2.21% 2.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-1.10%5.43% 0.26% -5.32% 2.60% 4.87% 7.64% 18.0531 1,137.70
เกณฑ์มาตราฐาน2.15%8.03% 3.06% -2.21% 3.61% 5.90% 9.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-1.10%5.43% 0.27% -5.32% 2.58% 4.87% 7.73% 11.5886 8,748.78
เกณฑ์มาตราฐาน2.15%8.03% 3.06% -2.21% 3.61% 5.90% 9.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-1.10%5.43% 0.27% -5.32% 2.67% 4.83% 7.92% 18.0039 2,278.87
เกณฑ์มาตราฐาน2.15%8.03% 3.06% -2.21% 3.61% 5.90% 9.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)0.80%6.06% 6.34% 7.99% 10.60% 6.79% -0.01% 9.9239 35.36
เกณฑ์มาตราฐาน0.72%6.81% 7.83% 9.96% 12.81% 9.09% 1.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)0.79%6.07% 6.33% 8.02% 10.35% 6.34% -0.34% 9.6488 2.39
เกณฑ์มาตราฐาน0.72%6.81% 7.83% 9.96% 12.81% 9.09% 1.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-1.10%5.43% 0.27% -5.32% 2.62% 4.90% 6.40% 17.8986 2,118.05
เกณฑ์มาตราฐาน2.15%8.03% 3.06% -2.21% 3.61% 5.90% 6.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)1.38%6.45% 7.07% 9.56% 18.38% 10.1259 28.14
เกณฑ์มาตราฐาน0.72%6.81% 7.83% 9.96% 18.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-0.61%5.76% 0.86% -4.19% -5.86% 13.8814 128.88
เกณฑ์มาตราฐาน2.15%8.03% 3.06% -2.21% -5.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)2.76%5.85% 5.49% 4.99% -5.66% 9.1568 1,551.06
เกณฑ์มาตราฐาน6.48%7.93% 9.78% 15.79% -0.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)2.76%5.85% 5.49% 4.99% -5.66% 9.1567 3,003.82
เกณฑ์มาตราฐาน6.48%7.93% 9.78% 15.79% -0.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)1.12%6.28% 6.75% 7.94% 10.0173 141.94
เกณฑ์มาตราฐาน0.72%6.81% 7.83% 9.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)1.29%6.37% 6.97% 10.0382 0.01
เกณฑ์มาตราฐาน0.72%6.81% 7.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%