ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.23%0.17% 0.38% 1.00% 0.94% 0.98% 1.53% 1.48% 11.7243 2,122.15
เกณฑ์มาตราฐาน0.48%0.37% 0.77% 1.65% 1.41% 1.33% 1.65% 1.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.31%0.23% 0.49% 1.19% 1.13% 1.17% 1.78% 11.8227 136.69
เกณฑ์มาตราฐาน0.48%0.37% 0.77% 1.65% 1.30% 1.15% 1.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.20%0.17% 0.34% 0.88% 0.82% 0.85% 1.45% 1.64% 12.3973 41.45
เกณฑ์มาตราฐาน1.68%0.81% 1.81% 10.69% 5.70% 4.47% 4.64% 5.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.35%0.26% 0.60% 1.39% 1.28% 11.3009 50.52
เกณฑ์มาตราฐาน1.65%0.78% 1.78% 10.66% 5.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.31%0.24% 0.55% 1.28% 1.17% 1.24% 1.74% 11.4932 500.43
เกณฑ์มาตราฐาน1.65%0.78% 1.78% 10.66% 5.14% 3.76% 3.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.31%0.24% 0.55% 1.30% 1.18% 1.25% 1.76% 11.5075 0.58
เกณฑ์มาตราฐาน1.65%0.78% 1.78% 10.66% 5.14% 3.76% 3.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.31%0.24% 0.55% 1.37% 1.43% 1.41% 1.89% 10.3274 8.52
เกณฑ์มาตราฐาน1.65%0.78% 1.78% 10.66% 5.14% 3.76% 3.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.74%0.33% 1.23% 3.00% 2.20% 2.04% 2.68% 12.1656 1,462.33
เกณฑ์มาตราฐาน1.72%0.85% 1.86% 10.74% 5.27% 4.14% 4.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.74%0.33% 1.23% 3.00% 2.21% 2.05% 2.70% 12.1815 31.78
เกณฑ์มาตราฐาน1.72%0.85% 1.86% 10.74% 5.27% 4.14% 4.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.31%0.24% 0.55% 2.05% 1.42% 1.41% 1.66% 11.6671 48.14
เกณฑ์มาตราฐาน1.65%0.78% 1.78% 10.66% 5.14% 3.76% 3.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.74%0.33% 1.23% 3.52% 2.38% 2.15% 3.47% 12.2347 132.94
เกณฑ์มาตราฐาน1.72%0.85% 1.86% 10.74% 5.27% 4.14% 4.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.73%0.27% 1.23% 1.42% 10.1423 4,533.47
เกณฑ์มาตราฐาน0.92%0.65% 1.50% 1.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.36%0.23% 0.64% 1.60% 1.39% 1.46% 1.53% 10.8199 6,006.47
เกณฑ์มาตราฐาน1.66%0.80% 1.80% 10.67% 5.24% 3.91% 3.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.90%0.43% 1.49% 3.59% 2.72% 2.63% 3.10% 3.05% 14.0757 5,989.32
เกณฑ์มาตราฐาน0.94%0.57% 1.69% 3.73% 2.80% 2.66% 3.33% 3.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.52%0.36% 0.77% 10.8440 100.31
เกณฑ์มาตราฐาน1.66%0.80% 2.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.95%0.48% 1.37% 12.2019 225.39
เกณฑ์มาตราฐาน1.72%0.85% 2.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E) 0.11% 11.4708 0.27
เกณฑ์มาตราฐาน 0.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)-4.77%-6.53% -5.29% 0.90% 4.79% 4.18% 11.7551 2,288.66
เกณฑ์มาตราฐาน-3.86%-5.84% -4.77% 4.35% 6.42% 5.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-7.65%-7.83% -7.10% -8.73% -6.68% 11.8948 0.53
เกณฑ์มาตราฐาน-6.03%-6.30% -6.22% -5.22% -2.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-7.65%-7.83% -7.11% -8.70% -0.73% 1.13% 2.59% 11.8524 113.55
เกณฑ์มาตราฐาน-6.03%-6.30% -6.22% -5.22% 1.23% 2.16% 3.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D) -7.35% 11.8001 644.52
เกณฑ์มาตราฐาน -5.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-15.78%-11.59% -16.15% -18.15% -1.94% -0.69% 7.14% 7.19% 20.4523 43.57
เกณฑ์มาตราฐาน-16.60%-12.51% -16.79% -18.70% -1.17% 0.35% 8.51% 8.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-18.52%-15.35% -21.29% -23.13% -5.96% -2.04% 4.64% 14.3238 122.66
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -20.17% -4.50% -0.67% 2.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-18.52%-15.35% -21.29% -23.09% -5.65% -1.44% 4.89% 14.5961 20.17
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -20.17% -4.50% -0.67% 2.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-18.52%-15.35% -21.29% -23.09% -5.78% -1.97% 4.48% 7.8938 105.80
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -20.17% -4.50% -0.67% 2.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-18.52%-15.35% -21.29% -23.14% -5.73% -1.82% 1.02% 14.3247 80.21
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -20.17% -4.50% -0.67% 1.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-14.56%-13.16% -16.47% -19.83% -4.44% -3.91% 7.5461 408.30
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -19.11% -2.80% -2.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-20.43%-17.20% -22.64% -23.51% -5.05% -0.66% 7.65% 7.43% 19.2267 1,541.18
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 8.38% 8.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-18.29%-15.27% -20.94% -22.27% -4.75% -1.28% 6.00% 9.0198 20.51
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -20.17% -4.50% -0.67% 2.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-16.08%-13.08% -14.82% -17.99% 2.50% 4.20% 5.14% 5.48% 10.6924 1,073.69
เกณฑ์มาตราฐาน-16.04%-13.22% -15.27% -17.56% 2.37% 3.90% 5.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-20.29%-17.09% -22.83% 19.2729 41.33
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -17.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E) 20.55% 20.4619 0.26
เกณฑ์มาตราฐาน 21.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X) 2.36% 7.5534 26.92
เกณฑ์มาตราฐาน 4.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C) 2.28% 7.5478 170.02
เกณฑ์มาตราฐาน 4.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)2.24%-1.13% 9.25% 7.55% 11.53% 13.7810 936.01
เกณฑ์มาตราฐาน-7.71%-10.11% -2.78% -5.39% 1.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-14.35%-12.56% -19.30% -23.61% -13.59% 6.9013 1,195.24
เกณฑ์มาตราฐาน-12.82%-12.73% -16.96% -17.89% -5.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-15.29%-15.24% -12.24% -18.21% -3.85% -1.82% 0.44% 10.4257 31.24
เกณฑ์มาตราฐาน-12.69%-13.28% -8.56% -15.52% -2.57% -0.48% 0.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-5.64%-6.16% -4.56% -10.82% -5.58% 8.7135 803.65
เกณฑ์มาตราฐาน9.37%4.99% 8.59% 7.70% 2.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-9.05%-11.34% -7.32% -4.00% -2.83% 9.3976 178.16
เกณฑ์มาตราฐาน-5.94%-9.48% -2.53% -5.54% -0.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-14.35%-12.56% -19.30% -23.60% -20.02% 6.9558 346.88
เกณฑ์มาตราฐาน-12.82%-12.73% -16.96% -17.89% -17.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-8.12%-9.64% -7.31% -2.77% -0.71% 9.8552 71.61
เกณฑ์มาตราฐาน5.80%0.41% 5.85% 5.96% 6.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)-13.95%-11.46% -10.39% -11.30% 0.60% 0.48% 6.34% 15.9979 1,827.61
เกณฑ์มาตราฐาน-8.32%-7.67% -2.61% -8.95% -0.64% -0.44% 3.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-3.56%-3.09% -0.56% -5.60% 4.50% 10.7431 770.73
เกณฑ์มาตราฐาน4.46%-0.82% 10.52% -3.91% 7.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : CSIN0905 USD Index (THB) 25% + CSIN0905 USD Index adjusted with FX hedging cost 25% + M1CN1A Index (THB) 25% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)2.24%-1.13% 9.25% 6.67% 18.91% 13.7589 175.04
เกณฑ์มาตราฐาน-7.71%-10.11% -2.78% -5.39% 1.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)-7.54%-5.60% -1.90% -0.19% -0.03% -1.38% 3.03% 12.0364 92.36
เกณฑ์มาตราฐาน-8.03%-9.47% -5.88% -4.88% -1.20% 0.89% 3.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-16.20%-10.29% -12.19% -18.26% -11.09% -7.72% -6.64% 6.5938 22.18
เกณฑ์มาตราฐาน-10.92%-7.61% -6.76% -16.32% -9.13% -5.14% -3.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-6.70%-5.78% -0.44% -4.34% -0.75% 9.9109 143.17
เกณฑ์มาตราฐาน-8.94%-10.19% -4.12% -3.65% 2.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-13.17%-11.72% -8.12% -4.44% 12.3634 1,059.58
เกณฑ์มาตราฐาน-12.36%-11.96% -7.53% -2.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-21.44%-20.09% -16.34% -15.85% -4.63% -1.20% 0.18% 10.1055 59.48
เกณฑ์มาตราฐาน-15.98%-16.69% -11.01% -15.45% -3.82% 0.39% 1.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-15.70%-9.95% -11.49% -17.84% -10.98% -7.93% -7.39% 6.3704 14.14
เกณฑ์มาตราฐาน-10.92%-7.61% -6.76% -16.32% -9.13% -5.14% -3.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-14.03%-11.53% -10.49% -11.44% 0.26% 0.09% 1.82% 11.0930 37.26
เกณฑ์มาตราฐาน-8.32%-7.67% -2.61% -8.95% -0.64% -0.44% 0.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-4.04%-6.91% 1.40% 1.66% 10.1663 771.33
เกณฑ์มาตราฐาน-8.94%-10.19% -4.12% -2.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)-13.61%-14.78% -9.18% -7.68% 0.21% 1.56% 10.7828 36.66
เกณฑ์มาตราฐาน-15.07%-15.65% -11.20% -14.01% -4.37% -2.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)-28.55%-23.41% -24.73% -27.14% -9.91% -8.70% -5.92% -5.13% 4.4604 27.35
เกณฑ์มาตราฐาน-25.88%-22.60% -21.53% -26.57% -9.22% -7.91% -4.45% -2.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-13.40%-11.89% -8.47% -6.00% 2.08% 2.80% 3.60% 12.3604 34.48
เกณฑ์มาตราฐาน-12.36%-11.96% -7.53% -4.62% 4.24% 4.26% 4.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-10.79%-9.19% -6.10% -4.50% -0.96% 1.07% 10.5007 214.63
เกณฑ์มาตราฐาน-7.10%-10.03% -2.38% -4.44% 2.06% 4.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-11.62%-14.85% -10.45% -5.81% 0.10% 5.43% 12.5010 583.81
เกณฑ์มาตราฐาน-5.33%-11.92% -3.91% -3.12% 2.21% 5.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-18.54%-16.64% -15.85% -13.47% -6.08% 0.82% 10.3163 44.20
เกณฑ์มาตราฐาน-15.30%-15.29% -13.06% -14.54% -6.98% -0.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-22.18%-23.91% -23.91% -18.05% -3.56% -2.68% 7.8703 363.86
เกณฑ์มาตราฐาน-19.25%-23.17% -20.99% -18.47% -5.14% -5.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-12.90%-11.51% -9.69% 12.4161 73.20
เกณฑ์มาตราฐาน-12.36%-11.96% -9.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C) -1.02% 9.3977 73.59
เกณฑ์มาตราฐาน -1.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X) -0.94% 9.4056 25.89
เกณฑ์มาตราฐาน -1.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-12.38%-9.98% -14.48% -15.82% -3.18% -0.37% 5.29% 2.91% 11.2912 243.60
เกณฑ์มาตราฐาน-10.61%-8.00% -11.55% -14.13% -0.84% 1.29% 9.87% 9.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.76%0.35% 1.24% 2.88% 1.87% 1.80% 2.31% 2.21% 13.7955 101.71
เกณฑ์มาตราฐาน1.85%0.94% 2.06% 11.03% 5.81% 4.53% 4.67% 5.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.13%0.12% 0.22% 0.56% 0.46% 0.46% 0.98% 1.39% 12.2056 88.06
เกณฑ์มาตราฐาน1.74%0.83% 1.95% 10.90% 5.77% 4.51% 4.66% 5.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-18.41%-15.27% -21.13% -22.84% -5.37% -1.33% 6.61% 3.21% 15.7615 605.44
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 9.22% 8.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-20.93%-17.48% -23.30% -25.10% -6.38% -2.22% 5.77% 2.37% 13.7058 1,295.13
เกณฑ์มาตราฐาน-15.81%-12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 9.22% 8.36%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-11.88%-14.94% -13.37% -2.65% 6.92% 10.32% 6.93% 16.3789 1,344.49
เกณฑ์มาตราฐาน-12.55%-15.90% -14.82% -5.64% 7.18% 9.51% 8.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-14.12%-11.56% -10.61% -11.67% 0.06% -0.39% 1.36% 10.7509 81.88
เกณฑ์มาตราฐาน-8.32%-7.67% -2.61% -8.95% -0.64% -0.44% 1.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.34%0.26% 0.53% 1.26% 1.21% 1.21% 1.65% 11.6684 537.64
เกณฑ์มาตราฐาน0.48%0.37% 0.77% 1.65% 1.08% 0.88% 0.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-12.14%-10.67% -9.69% -12.14% -1.43% -0.31% 2.60% 1.58% 12.7223 22.17
เกณฑ์มาตราฐาน-11.46%-9.38% -9.35% -10.97% -1.23% 0.04% 4.61% 3.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-7.59%-6.24% -9.13% -10.40% -2.47% -0.87% 1.20% 11.0510 3.64
เกณฑ์มาตราฐาน-4.94%-3.88% -5.20% -1.20% 2.61% 3.02% 5.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-16.58%-12.30% -17.04% -19.10% -2.45% -0.61% 5.17% 16.0919 17.13
เกณฑ์มาตราฐาน-16.55%-12.21% -16.91% -19.25% -2.02% 0.05% 5.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-19.57%-15.97% -21.63% -23.20% -4.47% -1.73% 6.61% 5.97% 24.3949 70.68
เกณฑ์มาตราฐาน-16.60%-12.51% -16.79% -18.70% -1.17% 0.35% 8.51% 8.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF) 3.18% 10.3179 1.37
เกณฑ์มาตราฐาน 5.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX) 3.18% 10.3179 13.55
เกณฑ์มาตราฐาน 5.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 9.16% 8.3373 2.28
เกณฑ์มาตราฐาน 10.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF) 13.16% 7.5463 0.35
เกณฑ์มาตราฐาน 19.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-12.44%-15.55% -13.74% -3.90% 6.12% 7.02% 8.69% 18.0571 1,397.63
เกณฑ์มาตราฐาน-12.55%-15.90% -14.82% -5.64% 7.18% 7.43% 10.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-12.44%-15.55% -13.74% -3.97% 6.11% 7.01% 8.80% 11.8070 12,322.29
เกณฑ์มาตราฐาน-12.55%-15.90% -14.82% -5.64% 7.18% 7.43% 10.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)13.55%8.78% 13.95% 31.59% 8.83% 6.37% -0.27% 9.7787 31.78
เกณฑ์มาตราฐาน12.25%7.40% 12.40% 31.82% 9.59% 7.64% 0.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-11.78%-14.90% -13.38% -3.23% 3.60% 9.6746 867.50
เกณฑ์มาตราฐาน-12.55%-15.90% -14.82% -5.64% 3.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-12.44%-15.55% -13.74% -3.67% 6.11% 7.00% 9.07% 18.0078 2,985.62
เกณฑ์มาตราฐาน-12.55%-15.90% -14.82% -5.64% 7.18% 7.43% 10.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)13.39%8.76% 13.59% 30.30% 7.55% 5.06% -1.11% 9.2047 119.83
เกณฑ์มาตราฐาน12.25%7.40% 12.40% 31.82% 9.59% 7.64% 0.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)13.39%8.76% 13.59% 29.59% 7.20% 4.53% -1.48% 8.9448 2.66
เกณฑ์มาตราฐาน12.25%7.40% 12.40% 31.82% 9.59% 7.64% 0.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-12.44%-15.55% -13.74% -3.91% 6.16% 7.07% 7.64% 17.9025 2,016.44
เกณฑ์มาตราฐาน-12.55%-15.90% -14.82% -5.64% 7.18% 7.43% 7.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)13.83%9.09% 17.73% 9.2478 46.12
เกณฑ์มาตราฐาน12.25%7.40% 16.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-12.12%-15.30% -10.07% 13.7069 161.06
เกณฑ์มาตราฐาน-12.55%-15.90% -11.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-16.26%-18.43% -16.63% 8.3371 2,013.01
เกณฑ์มาตราฐาน-17.51%-20.30% -17.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-16.26%-18.43% -16.63% 8.3371 4,361.16
เกณฑ์มาตราฐาน-17.51%-20.30% -17.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%