ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2019
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)1.16%0.24% 0.58% 1.15% 0.97% 1.04% 1.53% 1.50% 11.6977 580.41
เกณฑ์มาตราฐาน1.71%0.39% 0.88% 1.70% 1.39% 1.35% 1.64% 1.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)1.31%0.28% 0.65% 1.30% 1.16% 1.23% 1.81% 11.7861 351.53
เกณฑ์มาตราฐาน1.71%0.39% 0.88% 1.70% 1.28% 1.15% 1.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100.00%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2019
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)1.01%0.20% 0.50% 1.00% 0.85% 0.91% 1.46% 1.67% 12.3722 41.32
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 5.47% 4.68% 4.86% 5.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)1.52%0.35% 0.80% 1.51% 1.31% 11.2867 50.45
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 5.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)1.41%0.32% 0.74% 1.40% 1.20% 1.33% 1.78% 11.4574 566.10
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 4.69% 3.51% 3.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)1.42%0.32% 0.76% 1.41% 1.21% 1.35% 1.79% 11.4716 1.09
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 4.69% 3.51% 3.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)2.18%0.32% 0.74% 2.16% 1.46% 1.54% 1.93% 10.3202 9.28
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 4.69% 3.51% 3.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)2.88%0.52% 1.53% 2.86% 2.23% 2.25% 2.70% 12.0758 2,617.32
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 5.02% 4.19% 4.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)2.89%0.52% 1.53% 2.86% 2.24% 2.26% 2.72% 12.0915 55.22
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 5.02% 4.19% 4.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)2.17%0.33% 1.50% 2.16% 1.46% 1.50% 1.70% 11.6306 2.12
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 4.69% 3.51% 3.36%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)3.41%0.52% 2.06% 3.38% 2.40% 2.36% 3.54% 12.1444 148.35
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 5.02% 4.19% 4.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.54% 0.69% 10.0693 4,480.86
เกณฑ์มาตราฐาน0.63% 0.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25.00% + Avg12MFixed 25.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)1.72%0.38% 0.92% 1.71% 1.43% 1.56% 10.7814 10,099.73
เกณฑ์มาตราฐาน10.17%0.11% 6.28% 10.08% 4.81% 3.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)3.50%0.66% 1.84% 3.47% 2.75% 2.83% 3.15% 3.06% 13.9501 4,807.70
เกณฑ์มาตราฐาน3.68%0.81% 2.16% 3.65% 2.83% 2.90% 3.48% 3.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + MTMCorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X) 0.25% 10.7876 35.56
เกณฑ์มาตราฐาน 0.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X) 0.42% 12.0875 17.17
เกณฑ์มาตราฐาน 0.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2019
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)11.58%-0.54% 2.23% 11.48% 6.97% 5.99% 12.3443 3,051.34
เกณฑ์มาตราฐาน15.76%-1.31% 4.52% 15.63% 9.34% 7.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond NTR Index 30.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 30.00% + SET PF&REIT TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)3.32%-0.41% -2.63% 3.29% -2.65% 12.8798 0.50
เกณฑ์มาตราฐาน6.88%-1.50% -2.43% 6.82% 1.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40.00% + SET TRI Index 15.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15.00% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5.00% + SET PF&REIT TRI Index 12.50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)3.40%-0.35% -2.60% 3.38% 2.42% 3.92% 4.03% 12.8339 156.83
เกณฑ์มาตราฐาน6.88%-1.50% -2.43% 6.82% 3.95% 3.95% 5.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40.00% + SET TRI Index 15.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15.00% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5.00% + SET PF&REIT TRI Index 12.50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2019
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)2.16%-3.10% -7.02% 2.14% 0.96% 8.8324 551.77
เกณฑ์มาตราฐาน4.29%-3.04% -7.52% 4.25% 3.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)4.40%-1.97% -6.32% 4.36% 5.26% 3.17% 9.31% 24.2848 45.11
เกณฑ์มาตราฐาน5.32%-1.56% -6.07% 5.27% 6.65% 4.55% 11.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)0.13%-4.60% -7.73% 0.13% 1.29% 3.56% 7.71% 17.5798 140.96
เกณฑ์มาตราฐาน2.11%-3.04% -7.52% 2.10% 4.48% 4.27% 5.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)0.20%-4.61% -7.67% 0.20% 1.62% 4.23% 7.98% 17.9139 60.57
เกณฑ์มาตราฐาน2.11%-3.04% -7.52% 2.10% 4.48% 4.27% 5.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)0.18%-4.59% -7.70% 0.18% 1.59% 3.66% 7.54% 9.6881 127.24
เกณฑ์มาตราฐาน2.11%-3.04% -7.52% 2.10% 4.48% 4.27% 5.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)0.07%-4.60% -7.66% 0.07% 1.51% 3.83% 4.83% 17.5808 85.25
เกณฑ์มาตราฐาน2.11%-3.04% -7.52% 2.10% 4.48% 4.27% 4.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)2.60%-3.51% -6.59% 2.57% 3.23% 4.68% 10.38% 9.33% 24.1628 1,755.05
เกณฑ์มาตราฐาน4.29%-3.04% -7.52% 4.25% 3.99% 4.33% 10.90% 9.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)1.73%-4.58% -6.89% 1.72% 2.63% 3.74% 9.03% 11.0387 26.29
เกณฑ์มาตราฐาน2.11%-3.04% -7.52% 2.10% 4.48% 4.27% 4.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)8.17%0.45% -3.65% 8.10% 11.11% 10.51% 7.90% 7.29% 13.2583 1,271.90
เกณฑ์มาตราฐาน9.45%-0.19% -3.95% 9.36% 10.37% 10.08% 8.70% 8.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X) -2.16% 24.4350 27.42
เกณฑ์มาตราฐาน -2.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2019
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)18.60%0.43% 4.11% 18.43% 6.04% 10.5042 533.56
เกณฑ์มาตราฐาน12.47%-1.03% 3.66% 12.37% 1.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 60.00% + RNXG Index (THB) 40.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)8.04%5.33% -0.41% 7.98% 4.40% 2.76% 2.30% 12.3073 42.21
เกณฑ์มาตราฐาน6.01%7.23% 1.72% 5.96% 5.63% 3.38% 1.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% + M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)29.92%10.16% 5.72% 29.65% 12.13% 13.4793 1,153.71
เกณฑ์มาตราฐาน17.36%6.81% 6.46% 17.21% 4.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-9.47%-7.19% -4.18% -9.40% -9.32% 8.0572 1,554.85
เกณฑ์มาตราฐาน-3.33%-5.96% 0.99% -3.30% -0.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-3.62%0.61% -4.66% -3.59% -3.78% 9.2347 989.36
เกณฑ์มาตราฐาน-1.10%-1.32% -1.00% -1.09% -1.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : LF93TRUU Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)14.75%2.22% 3.68% 14.62% 1.80% 10.3331 374.68
เกณฑ์มาตราฐาน16.02%5.99% 5.75% 15.88% 3.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : MXWO Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-9.46%-7.19% -4.17% -9.39% -16.32% 8.1208 486.67
เกณฑ์มาตราฐาน-3.33%-5.96% 0.99% -3.30% -13.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)14.76%7.45% 3.01% 14.63% 9.69% 5.55% 8.86% 18.5905 2,472.47
เกณฑ์มาตราฐาน10.88%9.09% 4.46% 10.78% 5.72% 3.37% 4.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)22.92%5.34% 1.21% 22.71% 8.66% 11.1394 938.32
เกณฑ์มาตราฐาน18.60%6.45% 2.28% 18.44% 5.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : XINA50NC Index (THB) 30.00% + SH000905 Index (THB) 70.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)21.02%10.09% 11.84% 20.83% 2.76% 2.82% 4.59% 13.0177 125.11
เกณฑ์มาตราฐาน10.18%5.35% 8.36% 10.09% 2.42% 5.47% 4.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXDDVD Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-4.07%6.47% 1.83% -4.03% -2.17% -2.19% -4.10% 7.8683 31.41
เกณฑ์มาตราฐาน-5.60%6.53% -0.73% -5.56% -2.33% -0.49% -1.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)29.71%10.33% 5.92% 29.44% 22.80% 13.4576 92.97
เกณฑ์มาตราฐาน17.36%6.81% 6.46% 17.21% 9.36%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)9.86% 4.81% 6.23% 10.6226 370.79
เกณฑ์มาตราฐาน7.25% 7.55% 12.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)7.83% 8.20% 10.05% 14.2381 1,251.12
เกณฑ์มาตราฐาน8.16% 8.49% 10.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)25.28%11.83% 7.70% 25.05% 5.75% 5.03% 4.57% 12.8633 91.01
เกณฑ์มาตราฐาน15.68%7.53% 5.88% 15.54% 3.33% 5.11% 4.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-4.20%6.50% 1.75% -4.16% -2.28% -2.64% -4.93% 7.5571 21.39
เกณฑ์มาตราฐาน-5.60%6.53% -0.73% -5.56% -2.33% -0.49% -2.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)14.66%7.42% 2.99% 14.53% 9.40% 5.15% 4.81% 12.9035 58.84
เกณฑ์มาตราฐาน10.88%9.09% 4.46% 10.78% 5.72% 3.37% 2.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EUHY)8.22%1.61% 2.42% 8.15% 3.12% 2.95% 2.83% 11.5564 25.71
เกณฑ์มาตราฐาน0.29%2.63% -0.78% 0.29% 0.56% 1.07% 0.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : BofAML EUR High Yield 3%Constrained (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)5.93% 5.95% 10.5948 831.22
เกณฑ์มาตราฐาน7.25% 6.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)25.93%5.95% 6.88% 25.69% 8.22% 5.00% 12.4810 43.03
เกณฑ์มาตราฐาน14.18%6.36% 4.42% 14.06% 3.96% 1.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)9.74%6.48% 2.59% 9.65% -0.14% -2.63% -3.83% -2.76% 6.2431 35.07
เกณฑ์มาตราฐาน6.48%6.13% 2.70% 6.43% -2.14% -2.64% -2.48% -0.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)24.85%7.58% 7.80% 24.62% 9.40% 6.67% 6.49% 14.2724 43.98
เกณฑ์มาตราฐาน27.28%8.16% 8.49% 27.03% 11.79% 7.92% 7.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)17.67%8.48% 7.11% 17.51% 5.80% 3.92% 11.7708 288.25
เกณฑ์มาตราฐาน18.33%6.35% 6.59% 18.16% 6.05% 6.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)17.16%2.57% 5.41% 17.01% 8.04% 9.32% 14.1451 655.15
เกณฑ์มาตราฐาน16.18%0.14% 3.60% 16.04% 5.77% 7.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : FDCICUHN Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)24.42%6.98% 6.56% 24.19% 2.84% 7.00% 12.6644 92.73
เกณฑ์มาตราฐาน13.11%7.19% 2.83% 13.00% 1.44% 5.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAX Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X) 3.68% 14.2546 25.71
เกณฑ์มาตราฐาน 3.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100.00%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2019
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)0.59%-3.26% -5.69% 0.59% 1.70% 3.40% 6.91% 3.70% 12.8862 278.89
เกณฑ์มาตราฐาน4.29%-3.04% -7.52% 4.25% 3.99% 4.33% 11.82% 10.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)2.67%0.46% 1.45% 2.64% 1.85% 2.01% 2.24% 2.22% 13.6917 76.13
เกณฑ์มาตราฐาน10.32%0.23% 6.43% 10.23% 5.52% 4.71% 4.88% 5.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.62%0.11% 0.31% 0.62% 0.47% 0.51% 0.98% 1.41% 12.1898 72.99
เกณฑ์มาตราฐาน10.32%0.23% 6.43% 10.23% 5.52% 4.71% 4.88% 5.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)0.71%-4.43% -7.37% 0.70% 1.85% 4.31% 8.99% 4.79% 19.3182 743.28
เกณฑ์มาตราฐาน4.29%-3.04% -7.52% 4.25% 3.99% 4.33% 11.82% 10.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)0.72%-3.85% -7.07% 0.71% 1.82% 3.97% 8.44% 4.28% 17.3332 1,775.30
เกณฑ์มาตราฐาน4.29%-3.04% -7.52% 4.25% 3.99% 4.33% 11.82% 10.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)20.65%-1.68% 3.28% 20.47% 11.51% 14.34% 9.21% 18.5863 1,485.64
เกณฑ์มาตราฐาน20.36%-3.17% 0.83% 20.17% 12.00% 12.95% 11.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)14.38%7.34% 2.89% 14.26% 9.08% 4.55% 4.58% 12.5184 89.30
เกณฑ์มาตราฐาน10.88%9.09% 4.46% 10.78% 5.72% 3.37% 3.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)1.38%0.28% 0.68% 1.37% 1.23% 1.25% 1.67% 11.6288 487.97
เกณฑ์มาตราฐาน1.72%0.39% 0.89% 1.70% 1.05% 0.88% 0.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)4.01%-1.88% -6.40% 3.98% 5.11% 3.50% 7.50% 19.2902 19.62
เกณฑ์มาตราฐาน5.25%-2.01% -6.90% 5.20% 5.60% 4.35% 8.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)11.52%2.88% 0.58% 11.42% 3.13% 2.70% 3.61% 2.49% 14.4797 24.99
เกณฑ์มาตราฐาน11.21%2.95% 1.06% 11.12% 3.82% 3.24% 5.69% 4.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10.00% + SET50 TRI Index 45.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 45.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-0.50%-2.12% -3.75% -0.49% 0.39% 0.59% 2.26% 11.9589 3.96
เกณฑ์มาตราฐาน8.46%-1.06% 0.68% 8.39% 5.35% 4.73% 6.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond Index 30.00% + MTMCorpBBBup Index 30.00% + SET TRI Index 40.00%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2019
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)21.02%-1.45% 3.00% 20.83% 11.77% 11.09% 10.93% 20.7459 1,891.42
เกณฑ์มาตราฐาน20.36%-3.17% 0.83% 20.17% 13.51% 11.23% 13.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)20.90%-1.43% 2.98% 20.71% 11.76% 11.08% 11.05% 13.6078 18,390.25
เกณฑ์มาตราฐาน20.36%-3.17% 0.83% 20.17% 13.51% 11.23% 13.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)15.79%1.26% 6.13% 15.65% 7.20% 4.04% -1.89% 8.6121 33.07
เกณฑ์มาตราฐาน17.50%1.83% 7.11% 17.35% 9.06% 4.96% -0.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)21.30%-1.43% 3.18% 21.11% 11.76% 11.06% 11.44% 20.6896 5,549.66
เกณฑ์มาตราฐาน20.36%-3.17% 0.83% 20.17% 13.51% 11.23% 12.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)14.32%0.97% 5.36% 14.20% 5.74% 2.77% -2.88% 8.1178 134.16
เกณฑ์มาตราฐาน17.50%1.83% 7.11% 17.35% 9.06% 4.96% -0.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)13.69%0.98% 4.98% 13.57% 5.40% 2.21% -3.27% 7.8888 3.06
เกณฑ์มาตราฐาน17.50%1.83% 7.11% 17.35% 9.06% 4.96% -0.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)22.36%-2.03% 2.35% 22.16% 14.13% 11.2560 966.09
เกณฑ์มาตราฐาน20.36%-3.17% 0.83% 20.17% 14.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)21.03%-1.42% 2.97% 20.84% 11.81% 11.19% 10.76% 20.5693 2,240.95
เกณฑ์มาตราฐาน20.36%-3.17% 0.83% 20.17% 13.51% 11.23% 10.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X) 3.42% 8.1240 5.66
เกณฑ์มาตราฐาน 3.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X) 2.33% 15.7199 37.79
เกณฑ์มาตราฐาน 1.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A) -0.44% 9.9564 1,263.79
เกณฑ์มาตราฐาน -0.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21.00% + FSTREI TRI Index (THB) 10.00% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.00% + AS51PROT Index (THB) 15.00% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15.00% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15.00% + TREITNTR Index (THB) 10.00% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10.00% + HSI 33 Index (THB) 4.50% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D) -0.44% 9.9564 3,727.92
เกณฑ์มาตราฐาน -0.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21.00% + FSTREI TRI Index (THB) 10.00% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.00% + AS51PROT Index (THB) 15.00% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15.00% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15.00% + TREITNTR Index (THB) 10.00% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10.00% + HSI 33 Index (THB) 4.50% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.50%