กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL JEQ-Cระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน13 กุมภาพันธ์ 2557นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,500 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund

นโยบายการลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ   Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  (Feeder Fund)  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management

   

 • กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทอื่นที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการซื้อขายสม่ำเสมอในญี่ปุ่นรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ญี่ปุ่นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้จัดการการลงทุนอาจลงทุนทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่าเป็นครั้งคราว
   

ผู้จัดการกองทุน 

 

 

 

 

 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
 • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
 • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
 • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
 • คุณสิรวิชญ์ กังวานเวชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

 

1,000 บาท

1 บาท

1 บาท

วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2), คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB / KBANK / BAY / TTB / BBL/ LHBANK/ KK / TISCO เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6049%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

กองทุนหลัก (Master Fund)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C) 18.47 % 2.28 % 18.47 % 13.09 % 8.28 % 16.2224 107.78
Benchmark: 20.52 % 1.44 % 20.52 % 26.83 % 22.73 %
Benchmark :
TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% TPXNTR Index (THB) 15%
Standard Deviation Performance 14.13 % 14.87 % 14.13 % 14.44 % 14.63 %
Standard Deviation Benchmark 14.34 % 15.90 % 14.34 % 14.26 % 14.52 %