PRINCIPAL VNEQRMF VDO

PRINCIPAL VNEQRMF VDO

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL VNEQRMF)

โอกาสลงทุนในกองทุนหุ้นเวียดนาม ที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว สร้างแผนเกษียณมั่งคั่ง

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)  : วันที่ 11 - 22 กันยายน 2566

พิเศษ…ลูกค้าผู้ลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQRMF สะสมยอดลงทุนทุกๆ 50,000 บาท ได้รับหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL DPLUS มูลค่า 100 บาท
*โปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนและการรับของกำนัล https://www.principal.th/th/SSF-RMF-Promotion-2023

“บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น รวมถึงยังไม่เปิดรับเงินที่โอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก”

อ่านข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติม

Title alignment
CENTER
Media center image alignment
CENTER