ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดรับคําสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์8เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPALGOLD8P)

ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดรับคําสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์8เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPALGOLD8P)