ประกาศเรื่อง แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี(SBPF) ประจำปี 2563 (ครั้งที่เลื่อนมา) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)

ประกาศเรื่อง แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี(SBPF) ประจำปี 2563 (ครั้งที่เลื่อนมา) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)