รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนเมษายน 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนเมษายน 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย