แจ้งผลการขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและนโยบายการลงทุนรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (กองทุน PRINCIPAL FI) สามารถลงทุนในต่างประเทศได้ เพิ่มเติม