กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ :
ข้อมูล ณ วันที่ :
กองทุน ตั้งแต่ต้นปี (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (%) 3ปี (%) 5ปี (%) 10ปี (%) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) 2.91 % 0.87 % 2.08 % 3.54 % 2.61 % 2.87 % 3.15 % 3.05 % 13.8697 4670.4
เกณฑ์มาตราฐาน 2.91 % 1.02 % 2.01 % 3.68 % 2.52 % 2.99 % 3.53 % 3.38 %
เกณฑ์มาตราฐาน :
GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + MTMCorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL FI
ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้
วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 ธันวาคม 2551
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 20,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มี

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + MTMCorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ 0.24% ต่อปี
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้
(1) ตราสารหนี้
(2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
(3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออก ตราสาร
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากตลาด
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารการลงทุน
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

 

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้/ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน/ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 100,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+1) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน  อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.02675%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.07490%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 0.00258%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 0.10423%)

*ข้อมูล 1 ก.ค. 60- 30 มิ.ย.61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว