กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL SIF
ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนผสม
วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 พฤษภาคม 2559
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 50,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน  คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ 
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว  
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิริยา โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณธนา เชนะกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF REITs) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้โดยความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วน ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
(การยกเลิกการแจ้งความจำนง และส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ามีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+5) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน  ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 0.803%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3.63% (ปัจจุบัน 0.013%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 1.169%)

*ข้อมูล 19 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF) 1.88 % 1.32 % 3.65 % 11.21 % 7.28 % 6.38 % 12.5759 3157.06
Benchmark : 2.11 % 1.14 % 5.31 % 14.65 % 8.90 % 7.35 %
Benchmark :
GovBond NTR Index 30.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 30.00% + SET PF&REIT TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index (THB) 20.00%