ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุน 6 กองทุน

ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุน 6 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุน 6 กองทุน ดังนี้

1.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 
2.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 
3.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
4.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
5.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้
6.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
โดยเพิ่มเติม/ยกเลิกวันหยุดทำการของประเทศของกองทุนหลักที่กองทุนดังกล่าวได้ลงทุนอยู่ หรือเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน

อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่