รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2567


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อกองทุนสัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ84.98
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ69.56
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้42.29
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 39.51
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล                 44.34
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์                         53.96
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม                 37.34
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                 46.12

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม