ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in Fee) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม สำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in Fee) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม สำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ