ประกาศเรื่อง ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ประกาศเรื่อง ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัมพลัส โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

กองทุน เดิม (บาท)  เปลี่ยนเป็น (บาท)
กองทุน เปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส 1,000 50


โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับรายการส่งเสริมการขาย กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)/ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) 2020 เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะทำรายการในช่วงระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595