ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมทุกกองทุน สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application และ E@syInvest สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week

ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมทุกกองทุน สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application และ E@syInvest สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำส่งประกาศแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application และ E@syInvest สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทจัดการ สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2566

อ่านประกาศที่นี่