ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal GREAT SUMMER SALE

ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal GREAT SUMMER SALE

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอประกาศแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal GREAT SUMMER SALE ได้แก่

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท (PRINCIPAL GMA)
  4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ (PRINCIPAL USEQ)
  5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)

สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application ของบริษัทจัดการสำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal GREAT SUMMER SALE ระหว่างวันที่ 21 – 29 เมษายน 2565

อ่านประกาศที่นี่