ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน สำหรับการ สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal MAY DAY

ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน สำหรับการ สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal MAY DAY

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอประกาศแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) สำหรับกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน ได้แก่

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท (PRINCIPAL GMA)
  4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP)
  5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)

สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application ของบริษัทจัดการสำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal MAY DAY 
ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2565

อ่านประกาศที่นี่