รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2567


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2567

ชื่อกองทุนสัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ    84.67
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ86.79
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้43.59
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้53.64
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล                 43.31
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์                         52.27
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม                 36.72
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                 46.12

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม