ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)

ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)

บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)

เดิม ใหม่
5,000 ล้านบาท หรือ 500 ล้านหน่วยลงทุน 10,000 ล้านบาท หรือ 1,000 ล้านหน่วยลงทุน


โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 14 กันยายน 2564

อ่านประกาศที่นี่

Title alignment
CENTER