ประกาศเรื่อง การปรับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

ประกาศเรื่อง การปรับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท