ประกาศเรื่อง การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Collective Class: Class C) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)

ประกาศเรื่อง การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Collective Class: Class C) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)