ประกาศเรื่อง การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และ แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2565 สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GINNO)

ประกาศเรื่อง การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และ แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2565 สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GINNO)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถึงแจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2565 โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์ ให้เป็นวันหยุดของกองทุน สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GINNO) เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศของกองทุนต่างประเทศที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ginno

2. เพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2565 โดยเพิ่มวันหยุดของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่ประเทศที่จะลงทุนเพิ่มเติม ให้เป็นวันหยุดของกองทุน

อ่านประกาศที่นี่