ประกาศเรื่อง ประมาณการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ประกาศเรื่อง ประมาณการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและประมาณการจ่ายปันผลของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (PRINCIPAL 70LTFD-T)

อ่านประกาศที่นี่