ประกาศเรื่อง การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Collective Class: Class C) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL GESG)

ประกาศเรื่อง การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Collective Class: Class C) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL GESG)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอประกาศแจ้งเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Collective Class: Class C) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL GESG) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านประกาศที่นี่