ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนและอัตราการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล

ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนและอัตราการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล (PRINCIPAL EEF-D)

อ่านประกาศที่นี่