ประกาศเรื่อง การดำเนินการไม่นำหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มารวมคำนวณมูลทรัพย์สินสุทธิ (Set Aside) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)

ประกาศเรื่อง การดำเนินการไม่นำหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มารวมคำนวณมูลทรัพย์สินสุทธิ (Set Aside) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)