ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพิ่มเติม

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพิ่มเติม ดังนี้

  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL GESG)

CAC

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

อ่านประกาศที่นี่

Title alignment
CENTER