ประกาศเรื่อง แจ้งปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน

ประกาศเรื่อง แจ้งปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งการปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

announcement

 ทั้งนี้ การปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านประกาศที่นี่