ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนทุกกองทุน

ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนทุกกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะหยุดทำการ และหยุดรับคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศไทย โดยให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 

อ่านประกาศที่นี่