ประกาศเรื่อง การปรับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A สำหรับรายการส่งเสริมการขายของลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ผ่านบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

ประกาศเรื่อง การปรับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A สำหรับรายการส่งเสริมการขายของลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ผ่านบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จํากัด ขอแจ้งปรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

announcement

โดยการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิ์สำหรับรายการส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ตามที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9500

อ่านประกาศที่นี่