ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทําการประจําปี 2565 (เพิ่มเติม) สําหรับกองทุนเปิด 4 กองทุน

ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทําการประจําปี 2565 (เพิ่มเติม) สําหรับกองทุนเปิด 4 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนเปิด 4 กองทุน ดังต่อไปนี้

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)
  4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

โดยเพิ่มวันหยุดทำการของประเทศของกองทุนหลักที่กองทุนดังกล่าวได้ลงทุนอยู่ หรือเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน โดยเพิ่มวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ให้เป็นวัน public holiday ของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นวันแต่งตั้ง

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

อ่านประกาศที่นี่