ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2566 สำหรับการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2566 สำหรับการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2566 สำหรับการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของประเทศกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนรวมได้ลงทุนอยู่ รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน จำนวน 37 กองทุน

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการดังกล่าว ให้เลื่อนเป็นการทำรายการของวันทำการถัดไป จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

อ่านประกาศที่นี่