ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุนเปิด”) ได้มีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 จากอัตราร้อยละ 0.535 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.2675 ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทจัดการจะกลับมาเรียกเก็บในอัตราเดิมคือร้อยละ 0.535 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดทราบแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจึงขอคงค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนในอัตราเดิมที่ร้อยละ 0.2675 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

announcement

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านประกาศที่นี่