รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 23 เมษายน 2563

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 23 เมษายน 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 46.52

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER