รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 เมษายน 2563

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 34.84
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 44.69
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 54.30
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 45.94
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  47.13
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 38.54

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER