รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 ธันวาคม 2562

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม 52.99
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 41.17
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 57.01
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 43.17
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 33.53

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER