รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม 45.68
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 39.53
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 64.86
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 47.62

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER