รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 83.67
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 58.59
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 43.38
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 38.64
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 37.94

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม